Vastuvõtt kooli

Kord kehtestatakse lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 02. detsembri 2010 määruse nr 60 § 2 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ ja Tallinna linnavalitsuse 21.detsembri 2011 määrusele „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

1. Üldsätted

1.1. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-st 27, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ ning Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2011 määrusest nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

1.2. Vastuvõtu korraga sätestatakse kooli

1.2.1. õpilaste 1. klassi vastuvõtu kord;

1.2.2. 2.–9. klassi ja 11.–12. klassi vastuvõtu kord;

1.2.3. 10. klassi vastuvõtu kord.

1.3. Kool võtab 1.-3. kooliastmesse vastu kõik koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on määratud elukohajärgseks kooliks, pärast seda võetakse õpilasi vastu vabadele kohtadele.

1.4. Iga järgneva õppeaasta vastuvõtu täpne informatsioon ning ajagraafik avalikustatakse kooli kodulehel hiljemalt jooksva õppeaasta 1.veebruaril.

1.5. Õpilaste vestluste ja praktiliste tööde läbiviimiseks ning hindamiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga vastuvõtukomisjoni.

1.6. Õpilaskandidaadid arvatakse direktori otsusel kooli õpilaste nimekirja, kui õpilane või piiratud teovõimega kandidaadi puhul tema seaduslik esindaja on koolile esitanud kirjaliku avalduse, millele on lisatud haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” loetletud dokumendid:

1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
3) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
4) gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri.

 

2., 3. ja 4. punkti vastuvõtu korrad erinevatesse klassidesse leiad vastava klassi vastuvõtu info juurest.

 

5. Vastuvõtu korra muutmine

5.1. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi vastuvõtu kord vaadatakse üle üks kord õppeaastas.

5.2. Tehtud muudatused esitatakse arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule ja ning seejärel kinnitamiseks Tallinna Haridusametile.

 

 

 

Vaata meie kooli tutvustavat videot:

Video valmis 11. klassi uurimistööna, autoriks Bogdan Labanov.

Õppetööga seotud sündmused