Vastuvõtt kooli

Kord kehtestatakse lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 02. detsembri 2010 määruse nr 60 § 2 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ ja Tallinna linnavalitsuse 21.detsembri 2011 määrusele „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

Dokumendina Vastuvõtu kord 2022

1. Üldsätted

1.1.Vastuvõtu korraga sätestatakse Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi (edaspidi Kool)

1.1.1 õpilaste 1.klassi vastuvõtu kord;

1.1.2 2.–9. klassi ja 11.–12. klassi vastuvõtu kord;

1.1.3 10. klassi vastuvõtu kord.

1.2. Kool võtab 1.-3. kooliastmesse vastu kõik koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on määratud elukohajärgseks kooliks, pärast seda võetakse õpilasi vastu vabadele kohtadele.

1.3. Gümnaasiumiastmesse vastuvõtmist võib taotleda iga põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandanud õpilane.

1.4. Kooli direktor kinnitab kooli õpilaste nimekirja käskkirjaga õppeaasta alguses. 

 

2., 3. ja 4. punkti vastuvõtu korrad erinevatesse klassidesse leiad vastava klassi vastuvõtu info juurest.

 

5. Vastuvõtu korra muutmine

5.1 Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi vastuvõtu kord vaadatakse üle üks kord õppeaastas.

5.2 Tehtud muudatused esitatakse arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule ja ning seejärel kinnitamiseks Tallinna Haridusametile

 

 

Vaata meie kooli tutvustavat videot:

Video valmis 11. klassi uurimistööna, autoriks Bogdan Labanov.

Õppetööga seotud sündmused