Vastuvõtt 1. klassi

 

 

Esimestesse klassidesse vastuvõtt 2019. aastal.

Kõigile Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes munitsipaalkoolis. Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1.-15. märtsini 2019.

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Taotluse esitamine on vajalik eelkõige perele, kuna see annab olulist teavet õppekeele valikust ja õdede-vendade õppimisest samas koolis. Samuti on vanemal võimaluse avaldada soovi kooli valikul, mida võimalusel arvestatakse.

Taotluse võib esitada alates 1. märtsist, kas:
• eKooli kaudu (eKooli kasutajaks saamise ja taotluse täitmise juhend Haridusameti lehel)
või
•  Paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus)
E: 8.15-18.00 
T-N: 8.15-17.00  
R: 8.15-16.00 

Olulised tähtajad kooli astumisel 2019. aastal: 
• 1.-15. märtsil saab esitada taotlusi eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse. 
• Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil või kui taotlus on esitatud paberkandjal, siis lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil.
• Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. 
• Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks. 
• Alates 11. juunist on koolil õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi.

Kooli 1. klassi õpilaste nimekirja registreerimiseks on vajalikud:

  • lapsevanema avaldus (lapse nimi ja kontaktandmed); 
  • lapse tervisekaart;
  • lapse sünnitunnistus;
  • lapsevanema dokument; 
  • digitaalne foto õpilaspileti jaoks;
  • koolivalmiduskaart.

Õpilased võetakse 1. klassi vastu ilma katseteta. Kooliküpsuse ja lapse lähtetaseme väljaselgitamiseks korraldab kool vajaduse korral 1. klassi astuvatele lastele suulise vestluse, mille teemaks on lapse elu ja teda ümbritsev keskkond. 

Jälgitakse lapse tähelepanuvõimet, vaatlusoskust, kuulamisoskust, jutustamisoskust, sõnavara ja suulist väljendusoskust. Vanemal on õigus olla lapsega läbiviidava suulise vestluse juures ja saada informatsiooni oma lapse kooliküpsuse kohta. 

Juhul, kui vanem soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult.

Info 1. klassi lastevanematele Haridusameti kodulehel.