Vastuvõtt 1. klassi

Esimestesse klassidesse vastuvõtt 2021. aastal.

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi esimesed klassid komplekteeritakse vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele 21.12.2011 nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ (https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=122143&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp).

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Lapsevanem esitab taotluse alates 1. märtsist, kas:
• eKooli kaudu (eKooli kasutajaks saamise ja taotluse täitmise juhend Haridusameti lehel)
või
• paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus)

Tallinna Haridusameti juhataja määrab lastele elukohajärgse koolid oma käskkirjaga hiljemalt 20. maiks.

Vanem või tema seaduslik esindaja on kohustatud 10. juuniks kas kirjalikult või e-Kooli kaudu teatama määratud elukohajärgse kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest . 

Kool teeb veebikeskkonnas hiljemalt 10. juuniks märke isikute kohta, kes teavitasid kooli õppekoha vastuvõtmisest või kes ei ole teavitanud kooli õppekoha vastuvõtmisest või õppekohast loobumisest.

Alates 11. juunist alustab kool vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimist. Vabadele kohtadele kandideerimiseks võetakse alates 11. juunist vastu ka teisi Tallinna lapsi vastava taotluse  esitamise järjekorras. Info vabade kohtade kohta olemasolu ja taotluste vastuvõtu kohta avalikustatakse kooli kodulehel 11. juunil.

Kooli 1. klassi õpilaste nimekirja registreerimiseks on vajalik esitada alljärgnevad dokumendid  isiklikult kooli kantseleisse või saata digitaalselt allkirjastatult  aadressil kantselei@kuristiku.ee

  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte
  • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul
  • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte
  • nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Pärast 10. juunit korraldab kool 1. klassi astuvatele lastele tutvumistunni ja lastevanematele koosoleku. Tutvumistunni ja koosoleku läbiviimisel lähtutakse EV Valitsuse ja Terviseameti korraldustest seoses COVID-19 olukorraga. Tunnis osalevad kuni 10 õpilast ja õpetaja. Selle eesmärk on õpilaste kooliküpsuse ja lähtetaseme väljaselgitamine ning tugisüsteemi vajaduste kaardistamine. Toimuvad erinevad tegevused: pildi järgi jutustamine;  enda tutvustamine; vestlus igapäeva teemadel. Jälgitakse lapse tähelepanuvõimet, vaatlusoskust, jutustamisoskust, sõnavara ja suulist väljendusoskust.

 

Juhul, kui vanem soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult.

Info 1. klassi lastevanematele Haridusameti kodulehel

 

Vaata meie kooli tutvustavat videot:

Video valmis 11. klassi uurimistööna, autoriks Bogdan Labanov.

Õppetööga seotud sündmused