Vastuvõtt 1. klassi

Esimestesse klassidesse vastuvõtt 2020. aastal.

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi esimesed klassid komplekteeritakse vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele 21.12.2011 nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ (https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=122143&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp).

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Lapsevanem esitab taotluse alates 1. märtsist, kas:
• eKooli kaudu (eKooli kasutajaks saamise ja taotluse täitmise juhend Haridusameti lehel)
või
paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus)

Olulised tähtajad kooli astumisel 2020. aastal: 

  • 1.-15. märtsil saab esitada taotlusi eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse. 
  • Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil või kui taotlus on esitatud paberkandjal, siis lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil.
  • Seejärel, hiljemalt 10. juuniks on lapsevanemal kohustus esitada koolile avaldus lapse sinna õppima asumise kohta või teatada õppekohast loobumisest.
  • Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.
  • Alates 11. juunist on koolil õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi.

Kooli 1. klassi õpilaste nimekirja registreerimiseks on vajalikud:

  • lapsevanema avaldus; 
  • lapsevanema isikut tõendav dokument; 
  • koolivalmiduskaart;
  • lapse tervisekaart;

Pärast 10. juunit korraldab kool 1. klassi astuvatele lastele tutvumistunni. Selle eesmärk on õpilaste kooliküpsuse ja lähtetaseme väljaselgitamine ning tugisüsteemi vajaduste kaardistamine. Toimuvad erinevad eakohased tegevused, mille teemaks on lapse elu ja teda ümbritsev keskkond. Jälgitakse lapse tähelepanuvõimet, vaatlusoskust, kuulamisoskust, jutustamisoskust, sõnavara ja suulist väljendusoskust.

Juhul, kui vanem soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult.

Info 1. klassi lastevanematele Haridusameti kodulehel