Vastuvõtt 10. klassi

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis saavad õpilased konkureerida õppima asumiseks 10. klassi humanitaar-, loodusainete–reaal, majanduse–ettevõtluse või multimeedia õppesuunas. Loe õppesuundade kohta lähemalt.

Lisaks valitud õppesuunale, teeb iga gümnasist individuaalseid valikuid vastavalt kooli õppekavale (praktiline musitseerimine, riigikaitse, autotehnikavaata lähemalt).

Kandidaatidega tutvumine ja 10. klasside komplekteerimine toimub alljärgnevalt:

  • Registreerumine sooviga asuda Kuristiku Gümnaasiumisse õppima toimub emaili teel, millele lisada manusena PDF-vormingus kahe trimestri hinnetest väljavõte eKoolist või Stuudiumist ja motivatsioonikiri (pikkusega 2500-3000 tähemärki; selgete põhjendustega õppima asumiseks vastavasse õppesuunda).
  • Registreerimine toimub aadressil kuristiku@kuristiku.ee kuni 31. märtsini. (Distantsõppe tõttu pikendasime tähtaega.)
  • Olenevalt COVID-19 tulenevast olukorrast toimuvad 29. märtsist–15. aprillini (video)vestlused kandidaatidega lähemaks tutvumiseks. Vestluste toimumise viis, aeg ja koht teavitatakse kandidaatidele kirjalikult meili teel hiljemalt 26. märtsiks.

Vestluste eesmärgiks on tutvuda lähemalt õpilaskandidaatidega ja välja selgitada:

  • õpilase motiveeritust õppima asuda valitud õppesuunas, tutvuda senise õppeedukuse tulemustega;
  • aktiivsust osalemisel õpilasesinduse tegevustes, koolivälistes üritustes ja huvialakoolides, eneseväljendus- ja argumenteerimisoskust.

Senise õppeedukuse (hinded põhiainetes: eesti keel, inglise keel, matemaatika, keemia ja füüsika), vestluste ja motivatsioonikirjade põhjal koostab vastuvõtukomisjon eelpingeread. Maksimaalselt on võimalik saavutada 60 punkti. Pingerea koostamisel arvestatakse õppeedukuse eest 50 ja vestluse eest 5 punkti ning motivatsioonikirja eest 5 punkti.

Otsuse Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilaskandidaadiks kinnitamise kohta eelpingerea alusel teeb kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul. Õpilaskandidaadiks arvamise/mittearvamise tulemustest teavitatakse õpilast e-kirja teel alates 3. maist.

Kui õpilane on saanud teate õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta, siis peab ta seda kinnitama või loobumisest teatama hiljemalt 30. maiks.

Kui sooviavaldusi 10. klassi astumiseks on rohkem kui 10. klassides õppekohti, siis koolil on õigus arvestada pingereas eespool olevaid õpilasi gümnaasiumisse vastuvõtmisel. Võrdsete tulemuste korral eelistatakse õpilaskandidaate, kelle põhikooli lõputunnistuse tulemused on kõrgemad.

Otsuse õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse teatavaks kirjalikult emaili teel hiljemalt 25. juuniks.

Õpilaskandidaatide nimekirja arvatavate kandidaatidega võetakse ühendust e-kirja teel.

Õpilaskandidaat arvatakse kooli õpilaste nimekirja põhikooli lõputunnistuse ja avalduse alusel, mille õpilaskandidaat esitab hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast põhikooli lõpetamist.

Kooli 10. klassi õpilaste nimekirja registreerimiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

  • õpilase avaldus gümnaasiumisse astumisel;
  • koopia põhikooli lõputunnistusest;
  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakiri;
  • tervisekaardi väljavõte;
  • nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

Vaata meie kooli tutvustavat videot:

Video valmis 11. klassi uurimistööna, autoriks Bogdan Labanov.

Õppetööga seotud sündmused