Vastuvõtt 10. klassi

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis saavad õpilased konkureerida õppima asumiseks 10. klassi humanitaar-, loodusainete–reaal, majanduse–ettevõtluse või multimeedia õppesuunas.

Tutvu lähemalt meie õppesuundadega

Vastuvõtu taotlus saada aadressile vastuvott@kuristiku.ee

Olenemata valitud õppesuunast saab iga gümnasist teha lisaks individuaalseid valikuid vastavalt kooli õppekavale.

Tutvu pakutavate valikainete ja -kursustega

Vastuvõtu tingimused

4.1 Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis saavad kõik õpilased konkureerida õppima asumiseks 10. klassi humanitaar-, loodusainete–reaal, majanduse-ettevõtluse või multimeedia õppesuunas.

4.2 Lisaks valitud õppesuunale teeb iga gümnasist individuaalseid valikuid vastavalt kooli õppekavale.

4.3 Sisseastumistestid, kandidaatidega tutvumine ja 10. klasside komplekteerimine toimub tavaolukorras alljärgnevalt:

4.3.1. Registreerumine sooviga asuda Kuristiku Gümnaasiumisse õppima toimub e-maili teel alates 14.03.2022 kuni 8.04.2022, millele lisada manusena kahe trimestri hinnetest väljavõte e-Koolist või Stuudiumist PDF-vormingus ja motivatsioonikiri (pikkusega 2500-3000 tähemärki) selgete põhjendustega õppima asumiseks vastavasse õppesuunda.

4.3.2. 13. aprillil 2022 algusega kell 15.00 viiakse läbi 3-osaline sisseastumistest, mille käigus õpilane sooritab etteütluse eesti keeles; testi inglise keeles ja testi matemaatikas. Testide käigus kontrollitakse riiklikus õppekavas 9. klassis omandatud põhiteadmisi.

4.3.3. Testide sisu:

4.3.3.1. Inglise keele test viiakse läbi Socrative keskkonnas, kus valikvastustega küsimustega kontrollitakse nii sõnavara, õigekirja kui ka keeleteadmiste põhireegleid.

4.3.3.2. Eesti keeles viiakse läbi etteütlus, millega kontrollitakse õigekirja oskusi.

4.3.3.3. Matemaatika testiga kontrollitakse õpilaste oskusi lahendada järgmiste teemadega seotud ülesandeid: lineaar- ja ruutvõrrandi lahendamine; lineaar- ja ruutfunktsioon, graafiku joonestamine; ratsionaalavaldise lihtsustamine; geomeetrilise kujundi ümbermõõdu ja pindala arvutamine; protsentarvutust; tekstülesanne.

4.3.4. Õpilasi teavitatakse vastuvõtutesti tulemustest, motivatsioonikirja ning hinnetelehe põhjal vestlusele pääsemisest/mittepääsemisest hiljemalt 25. aprilliks 2022.

4.3.5. 2.05-13.05.2022 toimuvad koolis kohapeal vestlused kandidaatidega lähemaks tutvumiseks.

4.3.5.1. Vestluste eesmärgiks on tutvuda lähemalt õpilaskandidaatidega ja välja selgitada õpilase motiveeritust õppima asuda valitud õppesuunas, tutvuda senise õppeedukuse tulemustega; aktiivsust osalemisel õpilasesinduse tegevustes, koolivälistes üritustes ja huvialakoolides, eneseväljendus- ja argumenteerimisoskust.

4.3.6. Vastuvõtukomisjon koostab eelpingeread ja õpilased arvatakse 10. klassi õpilaskandidaatideks tunnistuse hinnete, motivatsioonikirja, sisseastumistestide tulemuste ja vestluse alusel, kusjuures pingerida kujuneb alljärgneva punktiarvestuse põhjal: sisseastumistestide tulemused 30, õppeedukus kahe trimestri hinnete põhjal 50, motivatsioonikiri 10 ja vestlus 10 punkti. Kokku 100 punkti.

4.4. Valitsuse kehtestatud eriolukorra või piirangute tingimustes, mis ei võimalda kontaktkohtumisi koolimajas toimub kandidaatidega tutvumine ja 10. klasside komplekteerimine alljärgnevalt:

4.4.1. Registreerumine sooviga asuda Kuristiku Gümnaasiumisse õppima toimub e-maili teel alates 14.03.2022 kuni 8.04.2022, millele lisada manusena kahe trimestri hinnetest väljavõte e-Koolist või Stuudiumist PDF-vormingus ja motivatsioonikiri (pikkusega 2500-3000 tähemärki) selgete põhjendustega õppima asumiseks vastavasse õppesuunda).

4.4.2. Õpilasi teavitatakse motivatsioonikirja ning hinnetelehe põhjal videovestlusele pääsemisest/mittepääsemisest hiljemalt 25. aprilliks 2022.

4.4.3. 2.05-13.05.2022 toimuvad videovestlused Teams keskkonnas kandidaatidega lähemaks tutvumiseks.

4.4.3.1. Vestluste eesmärgiks on tutvuda lähemalt õpilaskandidaatidega ja välja selgitada õpilase motiveeritust õppima asuda valitud õppesuunas, tutvuda senise õppeedukuse tulemustega; aktiivsust osalemisel õpilasesinduse tegevustes, koolivälistes üritustes ja huvialakoolides, eneseväljendus- ja argumenteerimisoskust.

4.4.4. Vastuvõtukomisjon koostab eelpingeread ja õpilased arvatakse 10. klassi õpilaskandidaatideks tunnistuse hinnete, motivatsioonikirja ja vestluse tulemuste alusel, kusjuures pingerida kujuneb alljärgneva punktiarvestuse põhjal: senine õppeedukus 50, vestlus 30 ning motivatsioonikiri 20 punkti. Kokku 100 punkti.

4.5. Otsuse Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilaskandidaadiks kinnitamise kohta eelpingerea alusel teeb kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul. Õpilaskandidaadiks arvamise/mittearvamise tulemustest teavitatakse õpilast e- kirja teel alates 23. maist.

4.6. Kui õpilane on saanud teate õpilaskandidaadiks arvamise kohta, siis peab ta seda kinnitama või loobumisest teatama hiljemalt 30. maiks.

4.7. Kui sooviavaldusi 10. klassi astumiseks on rohkem kui 10. klassides õppekohti, siis koolil on õigus arvestada pingereas eespool olevaid õpilasi gümnaasiumisse vastuvõtmisel. Võrdsete tulemuste korral eelistatakse õpilaskandidaate, kelle põhikooli lõputunnistuse tulemused on kõrgemad.

4.8. Lõplik otsus õpilaskandidaadi kooli nimekirja vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse teatavaks kirjalikult e-kirja teel hiljemalt 27. juuniks.

4.9. Õpilaskandidaat arvatakse kooli õpilaste nimekirja põhikooli lõputunnistuse ja avalduse alusel, mille õpilaskandidaat esitab hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast põhikooli lõpetamist.

4.10. Kooli 10. klassi õpilaste nimekirja registreerimiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

4.10.1. Õpilase avaldus gümnaasiumisse astumisel;

4.10.2. koopia põhikooli lõputunnistusest;

4.10.3. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakiri;

4.10.4. tervisekaardi väljavõte;

4.10.5. nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

 

 

Vaata meie kooli tutvustavat videot:

Video valmis 11. klassi uurimistööna, autoriks Bogdan Labanov.

Õppetööga seotud sündmused