Vastuvõtt 10. klassi

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis saavad õpilased jätkata õpinguid kas humanitaar-, loodusainete–reaal, majanduse–ettevõtluse või multimeedia õppesuunas. Loe õppesuundade kohta lähemalt.

Lisaks valitud õppesuunale, teeb iga gümnasist individuaalseid valikuid vastavalt kooli õppekavale (praktiline musitseerimine, riigikaitse, autotehnika – vaata lähemalt).


Seoses jätkuva pandeemia olukorraga, toimub Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 10. klasside komplekteerimine sel aastal tavapäraste katsete asemel teistel alustel. Kandidaatidega tutvumine ja 10. klasside komplekteerimine toimub alljärgnevalt:

  • Elektrooniline registreerumine, sooviga asuda Kuristiku Gümnaasiumisse õppima, aadressil kuristiku@kuristiku.ee kuni 22. märtsini 2021.a.
  • Lisaks palume saata PDF failina kahe trimestri hinnetest väljavõte eKoolist või Stuudiumist ja motivatsioonikiri 2500–3000 tähemärki (kus on selged põhjendused õppima asumiseks vastavasse õppesuunda).
  • 29. märtsist–15. aprillini toimuvad (video)vestlused.
  • Vestluste ja tunnistuste põhjal koostame eelpingeread, mille tulemustest anname teada alates 3. maist 2021.a.

Videovestluse toimumise aja ja lingi saadame kandideerija e-posti aadressile. Palume garanteerida, et videovestluse ajal oleks kandideerijal veebikaamera kasutamise võimalus, et kandidaati silmast silma näha.

Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on järgmised:

  • kahe trimestri õppeainete tulemused;
  • motiveeritus õppida gümnaasiumis ja lisaks õpilase põhjendused õppesuuna valikul;
  • sotsiaalsed oskused (osalemine ühiskondlikes tegevustes, koolivälistes üritustes ja huvialakoolides, eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus);
  • koolikohustuse täitmine (puudumised ja põhjused).

Otsuse Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta eelpingereas teeb kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul klassitunnistuse ja vestluse tulemuste pingerea alusel.
Õpilaskandidaadiks arvamise tulemustest teavitatakse õpilast e-kirja teel.

Lõpliku vastuvõtuotsuse teeb aga vastuvõtukomisjon põhikooli lõputunnistuse hinnete ja avalduse alusel, mille õpilaskandidaat peab esitama hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast põhikooli lõpetamist.

Lõplik otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse teatavaks hiljemalt 25. juuniks 2021.

Õppetööga seotud sündmused