Vastuvõtt 10. klassi

Õpilasi võetakse vastu 10. klassi sisseastumiskatsete, vestluse ja põhikooli lõputunnistuse tulemuste alusel. 

Kooli õpilaste nimekirja registreerimiseks on vajalikud: 
• õpilase avaldus; 
• põhikooli lõputunnistus; 
• sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia; 
• tervisekaardi väljavõte; 
• lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;  
• digitaalne foto õpilaspileti jaoks. 

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis saavad õpilased jätkata õpinguid kas humanitaar-keelte, loodusainete–reaal või majanduse–ettevõtluse õppesuunas. Lisaks valitud õppesuunale, teeb iga gümnasist individuaalseid valikuid vastavalt kooli õppekavale (meediaõpetus, riigikaitse, autotehnika - vaata lähemalt).

 

Vaata meie gümnaasiumi õppekava tutvustavat video (pärit 12. klassi uurimistööst, autor Karl-Olaf Olmann):

 

Kümnendasse klassi astuda soovijatel tuleb sooritada katsed, mille toimumise aeg avalikustatakse kodulehel veebruaris 2020.
Kaasa tuleb võtta kirjutusvahend, joonlaud ja klassitunnistus (vaadatakse käimasoleva õppeaasta kolme esimese veerandi või kahe trimestri põhiõppeainete hindeid). 

Katsetel osalemiseks tuleb end eelnevalt registreerida kas klassijuhataja juures, telefonil 634 0212 või e-maili teel aadressil kuristiku@kuristiku.ee. Meili tuleb kirja panna ees- ja perekonnanimi; kool, kus põhiharidust omandatakse; A-võõrkeel; millisesse õppesuunda soovitakse kandideerida. 

Sisseastumiseks peavad kandideerijad sooritama eesti keele osaoskuste, inglise keele ja matemaatika testi. Matemaatikas tuleb teha valik kas kitsa või laia matemaatika kasuks.

Testidega kontrollitakse järgmisi oskusi:
Eesti keel: kirjavahemärgid, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, võõrsõnad, vormiõpetus, kirjandusmõisted. 
Inglise keel: tegusõnade ajavormide kasutamine, küsimuste moodustamine, eessõnade ja artiklite kasutamine, valikvastused. 
Matemaatika: algebra avaldiste lihtsustamine, ruutvõrrandi lahendamine, protsendi leidmine, täisnurkse kolmnurga lahendamine, ratsionaalarvudega arvutamine. 

Humanitaar–keelte õppesuunda ja majandus–ettevõtluse õppesuunda kandideerijatel lähevad lisaks testide tulemustele arvesse eesti keele, inglise keele, vene keele, ajaloo ja matemaatika I-II trimestri või I–III õppeveerandi hinded. 

Loodusainete-reaali õppesuunda kandideerijatel lähevad lisaks testide tulemustele arvesse eesti keele, inglise keele, matemaatika, füüsika ja keemia I-II trimestri või I–III õppeveerandi hinded. 

Testide ja klassitunnistuste I-III veerandi või I-II trimestri põhiõppeainete hinnete põhjal koostatakse õpilaste pingeread, mille alusel kutsutakse õpilaskandidaadid vestlusele. 

Kui sooviavaldusi 10. klassi astumiseks on rohkem kui 10. klassides õppekohti, siis koolil on õigus arvestada pingereas eespool olevaid õpilasi gümnaasiumisse vastuvõtmisel. 

Dokumentide vastuvõtt toimub 22. juunil 2020. aastal kell 10.00-13.00. Eelduseks on katsete ja vestluste edukas läbimine ning põhikooli lõputunnistusel positiivsed hinded kõikides õppeainetes.

Lõpliku otsuse õpilaskandidaatide vastuvõtmise kohta teeb komisjon põhikooli lõputunnistuse ja testide pingerea tulemuste alusel 25. juunil 2020. aastal.