Vastuvõtt 10. klassi

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis saavad õpilased konkureerida õppima asumiseks 10. klassi humanitaar-, loodusainete–reaal, majanduse–ettevõtluse või multimeedia õppesuunas.

Tutvu lähemalt meie õppesuundadega

Esita taotlus 10. klassi kandideerimiseks (Sisseastumine.ee keskkonnas)

Küsimused vastuvõtu kohta vastuvott@kuristiku.ee

Olenemata valitud õppesuunast saab iga gümnasist teha lisaks individuaalseid valikuid vastavalt kooli õppekavale.

Tutvu pakutavate valikainete ja -kursustega

Vastuvõtu ajakava 2024/25

Gümnaasiumiastmesse vastuvõtmist võib taotleda iga põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandanud õpilane.

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis saavad kõik õpilased konkureerida humanitaar-, loodusainete-reaal, majanduse-ettevõtluse või multimeedia õppesuunas õppima asumiseks.

Õpilane võetakse Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 10. klassi vastu vastuvõtukonkursi tulemuste alusel.

Vastuvõtukonkurss koosneb eksamite infosüsteemis https://eis.ekk.edu.ee/eis (edaspidi EIS) läbi viidavast ühtsest kolme ainevaldkonna (eesti keel, matemaatika ja inglise keel) e-sisseastumistestist ja vestlusvoorust.

1.-20. märts 2024 palume registreeruda lingil: https://sisseastumine.ee/tallinnakuristiku

Vastuvõtukonkursile registreerudes tuleb taotlusele lisada pdf-vormingus manusena 9. klassi tunnistuse kahe trimestri hinnete väljavõte õppeinfosüsteemist (eKoolist või Stuudiumist).

E-sisseastumistestist on vabastatud õpilane, kelle 9. klassi tunnistuse kahe esimese trimestri eesti keele, kirjanduse, matemaatika, ajaloo, inglise keele, ühiskonnaõpetuse, geograafia, füüsika, bioloogia ja keemia kokkuvõtvate hinnete keskmine on 4,2.

E-sisseastumistesti sooritamisest vabastamisest teavitatakse õpilast pärast vastuvõtukonkursile registreerumise tähtaja lõppu.

E-sisseastumistesti soorituskoha määrab kool õpilase koolieelistusele tuginedes ja selleks võib olla Tallinna Kuristiku Gümnaasium või mõni teine haridusasutus, mis on ühtse e-sisseastumistestiga liitunud.

Gümnaasiumide e-sisseastumistest toimub 1. aprillil 2024. a kell 14.00 infosüsteemis EIS.

Testi tulemused avalikustatakse EISis aprilli lõpus 2024. Tulemust näevad EISis

  • testi sooritaja ise;
  • gümnaasiumid, kellele on õpilane andnud EISi tulemuse vaatamise õiguse.

Grupivestlused õpilastega viiakse läbi mais.

Vastuvõtukomisjon koostab õpilaskandidaatide eelpingerea, kusjuures pingerida kujuneb alljärgneva punktiarvestuse põhjal: e-sisseastumistestide tulemused 20, õppeedukus kahe trimestri hinnete põhjal 20 ja vestlus 10 punkti. Kokku 50 punkti. 

Eelpingerea algusesse paigutatakse õpilased, kes arvatakse 10. klassi õpilaskandidaatideks ilma e-sisseastumistestita.

Õpilaskandidaadiks arvamisest/mittearvamisest teavitatakse õpilast e-kirja teel mai lõpuks.

Kui õpilane on saanud teate õpilaskandidaadiks arvamise kohta, peab ta seda kinnitama või loobumisest teatama 5 tööpäeva jooksul.

Õpilaskandidaat kinnitatakse Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilaste nimekirja, kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul tema seaduslik esindaja on 30. juuniks 2024 esitanud koolile kirjaliku avalduse ja vastuvõtukorras nimetatud nõutavad dokumendid.

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

 

Vaata meie kooli tutvustavat videot:

Video valmis 11. klassi uurimistööna, autoriks Bogdan Labanov.

Õppetööga seotud sündmused