Vastuvõtt 10. klassi

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis saavad õpilased jätkata õpinguid kas humanitaar-keelte, loodusainete–reaal või majanduse–ettevõtluse õppesuunas. Lisaks valitud õppesuunale, teeb iga gümnasist individuaalseid valikuid vastavalt kooli õppekavale (meediaõpetus, riigikaitse, autotehnika - vaata lähemalt).


Seoses eriolukorra kehtestamisega, toimub Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 10. klasside komplekteerimine sel aastal teistel alustel. Kandidaatidega tutvumine ja 10. klasside komplekteerimine eriolukorra tingimustes toimub alljärgnevalt:

  • Jätkub elektrooniline registreerumine, sooviga asuda Kuristiku Gümnaasiumisse õppima, aadressil kuristiku@kuristiku.ee kuni 30. aprillini 2020.a.
  • Lisaks soovile palun saata kahe trimestri hinnetest väljavõte eKoolist või Stuudiumist
  • 4.-7. maini toimuvad videovestlused
  • Vestluste ja tunnistuste põhjal koostame eelpingeread, mille tulemustest anname teada alates 20. mai 2020.a.

Videovestluse toimumise aja ja lingi saadame kandideerija e-posti aadressile. Palume garanteerida, et videovestluse ajal oleks kandideerijal veebikaamera kasutamise võimalus, et kandidaati silmast silma näha.

Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on järgmised:

  • kahe trimestri õppeainete tulemused;
  • motiveeritus õppida gümnaasiumis ja lisaks õpilase põhjendused õppesuuna valikul;
  • sotsiaalsed oskused (osalemine ühiskondlikes tegevustes, koolivälistes üritustes ja huvialakoolides, eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus);
  • koolikohustuse täitmine (puudumised ja põhjused).

Otsuse Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta eelpingereas teeb kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul klassitunnistuse ja vestluse tulemuste pingerea alusel.
Õpilaskandidaadiks arvamise tulemustest teavitatakse õpilast e-kirja teel.

Lõpliku vastuvõtuotsuse teeb aga vastuvõtukomisjon põhikooli lõputunnistuse hinnete ja avalduse alusel, mille õpilaskandidaat peab esitama hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast põhikooli lõpetamist.

Lõplik otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse teatavaks hiljemalt 25. juuniks 2020.

 

Vaata meie gümnaasiumi õppekava tutvustavat video (pärit 12. klassi uurimistööst, autor Karl-Olaf Olmann):

Õppetööga seotud sündmused