Tugiteenused

Image

Meie koolis töötavad tugispetsialistid pakuvad vajadusel tuge õpilastele ja lastevanematele, kui nende koolirõõm hakkab kaduma.

Seoses eriolukorraga on muutunud meie tugimeeskonna nõustamise ajad:

Psühholoog/tugiteenuste juht Tiia Tarm – psühholoogiline abi, HEV-alane nõustamine
Esmaspäeval ja kolmapäeval 13.00-15.00
Mobiil: 50 94 219
E-post: Tiia.Tarm@kuristiku.ee 

Õpiabiõpetaja Riina Raaga – I kooliastme HEV õppetöö nõustamine
Teisipäeval ja kolmapäeval 11.00-14.00
Mobiil: 51 964 846
E-post: Riina.Raaga@kuristiku.ee 

Sotsiaalpedagoog Kai Mägi – sotsiaalpedagoogiline nõustamine
Teisipäeval 14.00-18.00
Mobiil: 57 423 532
E-post: kai@kuristiku.ee 

Sotsiaalpedagoog Maire Kasser – sotsiaalpedagoogiline nõustamine
Teisipäeval, neljapäeval, reedel 15.00-17.00
Mobiil: 56 250 757
E-post: maire.kasser@kuristiku.ee 

Eripedagoog Anu Karus - eripedagoogiline nõustamine
Esmaspäeval, neljapäeval 10.00-12.00 vastab e-kirjadele
E-post: anu.karus@kuristiku.ee

 

Tugiteenuste juht ja psühholoog

Tiia Tarm
Tiia.Tarm@kuristiku.ee
Vastuvõtu aeg eelneval kokkuleppel.

Tugiteenuste juhi ja psühholoogi tööülesanded on järgmised:
1. tugiteenuste koordineerimine ja arendamine koolis;
2. tugiteenuste meeskonna juhtimine, koostöö korraldamine;
3. õpilaste, õpetajate ja vajadusel lapsevanemate psühholoogiline nõustamine, juhindudes lapse heaolust ning tagades lapsele psühholoogilise turvatunde ja kaitstuse;
4. õpilaste nõustamine individuaalselt, abistades neid valikute ja otsuste tegemisel, isikliku elu, suhtlemisprobleemide ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel, suhtlemisoskuste arendamisel;
5. koostöö arendamine ja last toetava võrgustiku loomine koos teiste haridus- ja meditsiiniasutuste ning sotsiaalhoolekandesüsteemidega. Vajadusel õpilaste suunamine teiste eriala spetsialistide juurde abi saamiseks;
6. psühholoogi töövaldkondade hulka kuulub lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine (testimine, vaatlemine, intervjueerimine, hindamistulemuste analüüsimine, probleemi kontseptualiseerimine), nõustamine, konsulteerimine,  temaatiliste loengute läbiviimine õpilastele.

Sotsiaalpedagoogid

Kai Mägi
Kai.Magi@kuristiku.ee
Vastuvõtu aeg eelneval kokkuleppel. 

Maire Kasser
Maire.Kasser@kuristiku.ee
Vastuvõtu ajad: E, K, R kell 8.00-15.00

Sotsiaalpedagoogi tööülesanded on järgmised:
1. sotsiaalsete oskuste õpetamine, arendamine;
2. erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine;
3. tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega;
4. kooli kodukorra ja koolikohustuse täitmise jälgimine;
5. teiste hulgas õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega lastele turvalise õpikeskkonna kujundamine;
6. koolivägivalla juhtumite ennetamine ja lahendamine;
7. laste, vanemate ja õpetajate nõustamine sotsiaalpedagoogilistes küsimustes;
8. koostöö lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.

Eripedagoog

Anu Karus
Anu.Karus@kuristiku.ee
Vastuvõtu aeg eelneval kokkuleppel. 

Eripedagoogi ülesandeks on:

1. õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste väljaselgitamine;
2. õpetajate juhendamine ja nõustamine õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel;
3. õpiabirühma –või individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine õppeasutuses.

Õpiabiõpetajad

Õpiabiõpetajate ülesandeks on õpetada ajutise ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega põhikooli õpilasi, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita põhikooli riikliku õppekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust.

Õpiabi pakutakse põhiainetes eesti keeles (Riina Raaga, Eha Keel, Anu Karus, Ellen Plaado, Gea Pulst) ja matemaatikas, keemias, füüsikas, loodusõpetuses ja ajaloos (Anu Karus, Anna Klepinina, Valentina Tsirihhova, Andre Roden, Laura Maria Riisalu).