Eelkool

Eelkool 2024/2025

Registreerimine eelkooli 2024/25 õppeaastaks algab  01.03.2024 kuni 30.04.2024. Registreerimine toimub elektrooniliselt, koduleheküljel avatakse registreerimisvorm. Õppekohtade täitumisel suletakse registreerimine varem. Eelkool algab oktoobris ja lõppeb mais, tunnid algavad kell 14.00, õppetöö toimub üks kord nädalas.

Eelkooli tasu on 52 eurot kuus. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetegevust ei toimu.

NB! 5-aastaseid lapsi eelkooli ei registreerita! 2024.a 1. oktoobriks laps peab saama kuueaastaseks. 

Lapsevanem saab esmase kinnituse registreerimise kohta e-maili teel maikuu esimesel nädalal. Koosoleku läbiviimise ajast teavitab kool lapsevanemaid kooli kodulehe kaudu septembrikuu keskpaiku. Need lapsevanemad, kes ei jõua õigel ajal esitada taotlust jäävad ootejärjekorda ja laps võetakse vastu vabanenud kohtade olemas olul. Ootejärjekorra registreerimisevormi lisatakse kooli kodulehele.

Õppekava

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

  1. Laste arengu toetamine edukaks toimetulekuks koolis.
  2. Positiivse suhtumise kujundamine teadmiste omandamisse.
  3. Arendada olemasolevaid teadmisi.
  4. Kujundada uusi teadmisi, oskusi ja vilumusi.
  5. Üldtunnustatud käitumisnormide kujundamine.
  6. Teadvustada kodu rolli ja kooli ning kodu koostöö tähtsust.

Iganädalased õppetunnid:

  • keel, kõne, kirjatehnika
  • matemaatika
  • käeline tegevus
  • rütmika, laulmine