Koolist

Image

Tallinna Kuristiku Gümnaasium avati 1984. aastal. Meie kool on Lasnamäe suurim eesti õppekeelega kool, kus õpib ligi 930 õpilast.

Riigieksamite tulemuste poolest on meie lõpetajad üle vabariigi keskmise küündinud. Samuti oleme saanud auhindu nii aineolümpiaadidel kui ka spordivõistlustel.

Kooli vaimu hoiavad kõrgel nii õpetajad kui ka õpilased, kes õpilasesinduse (ÕE) juhtimisel koolielu sisukamaks aitavad muuta. Vaba aja sisustamiseks leiab meil võimalusi iga maitsega inimene.

3. septembril 2012. aastal avati pidulikult põhjalikult ümber ehitatud ja remonditud koolimaja. Suuremateks muutusteks majas on uus suur spordisaal, avar raamatukogu, suur auditoorium ning aula uus asukoht. Kõigis klassides on arvutid ja videoprojektorid. Jalgpalliväljak ning jooksurada said uue katte. Peasissekäigu ette rajati suurem parkla.

Tutvu meie kooli ajalooga

Lisainfo

90 töötajat
72 õpetajat
39 klassikomplekti
keskmiselt 25 õpilast klassis

Direktor
Oliver Jakobson

Õppejuhid
Ly Melesk (1.-3. kl)
Karmen Kisel (4.-6. kl)
Siiri Aiaste (7.-12. kl)

Image

Rohelise kooli programm

Tallinna Kuristiku Gümnaasium liitus Rohelise kooli programmiga 2017. aasta sügisel.

Meie koolile on kahel korral – 2018 ja 2020 omistatud roheline lipp.

Meie Rohelise kooli tegemistest saab lähemalt lugeda roheliste blogist
kuristikurohelised.blogspot.com

Kooli põhiväärtused

1. Professionaalsus – nii õpetajate, õpilaste kui ka kõikide töötajate tasandilt.
2. Usaldusväärsus – õpilaste ja lastevanemate usaldus koolis toimuva suhtes.
3. Innovaatilisus – tänases keskkonnas püsimajäämiseks tuleb olla kaasaegne.
4. Kvaliteet kõiges:

  • õppekavade koostamises ja elluviimises;
  • õppeprotsessis;
  • õppekeskkonna arenduses.

Kooli missioon

Tallinna Kuristiku Gümnaasium on arenev, mainekas, konkurentsivõimeline ja heade õpitulemustega kool, kus kasvatatakse õpilasi väärikaks Eesti Vabariigi kodanikuks.

Vaata meie kooli tutvustavat videot:

Video valmis 11. klassi uurimistööna, autoriks Bogdan Labanov.


Meie videopäevikud

Kõige parema ülevaate meie tegemistest saab kevaditi valmivast õppeaasta videopäevikust.

Vali sobiva õppeaasta videopäevik pleieri paremalt ülevalt nupust. Videopäevikuid saad vaadata ka otse Youtubest.


Algkool

Esimeses kooliastmes rakendatakse üldõpetuse põhimõtet, kus põhiõppeaineid ei õpetata eraldi seisvatena, vaid nad on seotud kindla teemaga, mille ümber lõimitakse kogu õppetegevus.

Üldõppe kaudu on I kooliastmes lõimitud loodusõpetus, inimeseõpetus, eesti keel ja matemaatika. Kuni 3. klassi lõpuni hinnatakse õpilasi kõigis õppeainetes kujundavalt ehk sõnalise tagasiside abil.

Õpilaste päevakava on paindlik, koolipäev algab 8.50. Tunniplaanis on klassitund, mis annab õpetajale võimaluse oma tegevusi planeerida vastavalt vajadusele. Õpetajad kasutavad oma tundides palju uurimismeetodeid, katsetamist, rühmatööd, projektõpet, iseseisvat tööd.

Päevakava sisse mahuvad ka igapäevased 30-minutilised õuevahetunnid. Koolikell 1.-3. klassi õpilastele ei helise.

Info vastuvõtu kohta

Võimalused

Kõigil õpilastel on koolivälisel ajal võimalik meie majas tasuta tegeleda:

  • rahvatantsuga
  • laulmisega
  • pallimängudega
  • kergejõustikuga

Pakume

  • Meie koolis töötab tasuline ettevalmistusklass 6-aastastele lastele. Õppetöö toimub õhtupoolikul üks kord nädalas, õppetöö kestab kolm tundi.
  • Meie koolis töötab ka tasuline pikapäevarühm 1.-3. klassi õpilastele, kus laps saab õppida, mängida ja viibida koolis kuni kella 16-ni.
  • Samuti on avatud kogupäevakooli võimalus 1. klasside õpilastele, mis on tasuta ja töötab kuni kella 17-ni.

Põhikool

Teise kooliastme ainetunnid toimuvad erinevate aineõpetajate käe all, toimub üleminek ainepõhisele õppele.

Lisanduvad mitmed uued õppeained, sealhulgas lõimitud aineõpe „Õpisokused“ ja „Maailmarändur“. Õpioskuste ainet õpetatakse 5. klassis, eesmärk on pakkuda õpilastele rühmatöö kogemust, oskust otsida infot ja vormistada saadud andmeid, lõimides seejuures teadmisi inglise keelest, arvutiõpetusest, ajaloost, kirjandusest ja loodusõpetusest. Maailmarändur on 6. klassi õppekavaga seotud õppeaine ja kujutab endast mitmeid aineid lõimivate teadmistega ajarännakut Vahemere piirkonnas. Õpe põhineb looval ja individuaalsel lähenemisel õppimisele ja õpetamisele; lõimitud on geograafiat, ajalugu, loodusõpetus, kirjandus, arvutiõpetus ja inglise keel.

6. klassis alustatakse B-võõrkeele õppimist, meie koolis saavad õpilased B-keelena õppida vene või saksa keelt. Vene emakeelega õpilased õpivad B-keelena saksa keelt, kuna keeleõpetus algab vastavalt õppekavale A1 keeletasemest. II kooliastmes hinnatakse õpilasi kujundavalt oskusainetes – arvutiõpetuses, kunstiõpetuses, muusikaõpetuses, kehalises kasvatuses ja tehnoloogiaõpetuses.

Kolmandas kooliastmes on õpilastel võimalik õppida geograafiat inglise keeles (7. klassis) ja robootikat (7.-8. klassis). 8. ja 9. klassis õpetatakse matemaatikat tasemerühmades, kus õpilasi on vähem ja aine omandamine efektiivsem. 9. klassis toimub ka eesti keele õpetamine lennuülestes tasemerühmades.

Info vastuvõtu kohta


Gümnaasium

Gümnaasiumis on võimalik õppida humanitaar, majandus-ettevõtluse, reaal-loodusainete või multimeedia õppesuunaga klassis.

Gümnaasiumi lõpus sooritatakse õppesuuna ainetest koosnev kompleksne koolilõpueksam. Kõik 10. klasside õpilased õpivad kolmanda võõrkeelena saksa või hispaania keelt. Reaal-loodusainete suuna õpilased hakkavad õppima laia matemaatikat, teised saavad teha valiku kitsa või laia matemaatika vahel.

Gümnaasiumi 10. klasside komplekteerimise aluseks on põhikooli lõputunnistus. Eelnevalt viiakse läbi katsed/vestlusvoor, arvesse lähevad kahe varasema trimestri õppeedukuse tulemused ja selle põhjal moodustatakse pingeread. Õppesuuna avamise eelduseks on vähemalt 15 sooviavaldusega õpilast.

Lisaks on gümnasistidel koostöös autokooliga võimalik soodustingimustel omandada B-kategooria juhilubasid.

Info vastuvõtu kohta

Õppesuunad ja valikained

Reaal-loodusainete õppesuund:
Matemaatika, füüsika, keemia, inseneeria, bioloogia, majandusõpetus.

Humanitaar õppesuund: 
Kirjandus, filosoofia, kunstiajalugu, giidindus inglise keeles, teater ja muusika, film ja kirjandus, globaliseeruv maailm

Majandus-ettevõtluse õppesuund:
Inglise ärikeel, majandusõpetuse erinevad kursused, globaliseeruv maailm, õpilasfirma loomine 

Multimeedia õppesuund:
Audiovisuaalne meedia: trükimeedia, raadio, televisioon; fotograafia alused ja fotode töötlemine; filmi ja videoõpetus/monteerimise põhitõed; animatsiooni ja graafilise disaini alused.

Valikained:
Iga õpilane saab sõltumata õppesuunast valida lisaks kas riigikaitse, autotehnika või praktilise musitseerimise valikainete bloki.

Õppesuundade tutvustus Valikainete tutvustus


Õpilasesindus

Õpilasesinduse tööülesannete hulka kuulub eelkõige kooli traditsioonide hoidmine ning mitmesuguste ürituste korraldamine.

ÕE koosneb inimestest, kes on oma klassiski autoriteedid. ÕE on kui huviring, kus ei aeta palli taga ega tambita aeroobikat, vaid kus treenitakse demokraatiat.

Lisainfo

opilasesindus@kuristiku.ee

ÕE tutvustus, põhikiri ja liikmed

Image