Koolist

Image

Tallinna Kuristiku Gümnaasium avati 1984. aastal. Meie kool on Lasnamäe suurim eesti õppekeelega kool, kus õpib ligi 960 õpilast.

Riigieksamite tulemuste poolest on meie lõpetajad üle vabariigi keskmise küündinud. Samuti oleme saanud auhindu nii aineolümpiaadidel kui ka spordivõistlustel.

Kooli vaimu hoiavad kõrgel nii õpetajad kui ka õpilased, kes õpilasesinduse (ÕE) juhtimisel koolielu sisukamaks aitavad muuta. Vaba aja sisustamiseks leiab meil võimalusi iga maitsega inimene.

3. septembril 2012. aastal avati pidulikult põhjalikult ümber ehitatud ja remonditud koolimaja. Suuremateks muutusteks majas on uus suur spordisaal, avar raamatukogu, suur auditoorium ning aula uus asukoht. Kõigis klassides on arvutid ja videoprojektorid. Jalgpalliväljak ning jooksurada said uue katte. Peasissekäigu ette rajati suurem parkla.

Tutvu meie kooli ajalooga

Lisainfo

100 töötajat
92 õpetajat
43 klassikomplekti
keskmiselt 24 õpilast klassis

Direktor
Aivi Osman

Õppejuhid
Ly Melesk (1.-3. kl)
Ülle Pässa (4.-6. kl, 10.-12. kl)
Jana Zebergs (7.-9. kl)

Image

Rohelise kooli programm

Tallinna Kuristiku Gümnaasium liitus Rohelise kooli programmiga 2017. aasta sügisel.

Meie koolile on kahel korral – 2018 ja 2020 omistatud roheline lipp.

Meie Rohelise kooli tegemistest saab lähemalt lugeda roheliste blogist
kuristikurohelised.blogspot.com

Kooli põhiväärtused

1. Professionaalsus – nii õpetajate, õpilaste kui ka kõikide töötajate tasandilt.
2. Usaldusväärsus – õpilaste ja lastevanemate usaldus koolis toimuva suhtes.
3. Innovaatilisus – tänases keskkonnas püsimajäämiseks tuleb olla kaasaegne.
4. Kvaliteet kõiges:

  • õppekavade koostamises ja elluviimises;
  • õppeprotsessis;
  • õppekeskkonna arenduses.

Kooli missioon

Tallinna Kuristiku Gümnaasium on arenev, mainekas, konkurentsivõimeline ja heade õpitulemustega kool, kus kasvatatakse õpilasi väärikaks Eesti Vabariigi kodanikuks.

Vaata meie kooli tutvustavat videot:

Video valmis 11. klassi uurimistööna, autoriks Bogdan Labanov.


Meie videopäevikud

Kõige parema ülevaate meie tegemistest saab kevaditi valmivast õppeaasta videopäevikust.

Vali sobiva õppeaasta videopäevik pleieri paremalt ülevalt nupust. Videopäevikuid saad vaadata ka otse Youtubest.


Algkool

Esimeses kooliastmes rakendatakse üldõpetuse põhimõtet.

Üldõppe kaudu on I kooliastmes osaliselt lõimitud loodusõpetus, inimeseõpetus, eesti keel, matemaatika, kunstiõpetus, loovus ja loogika. Kuni 3. klassi lõpuni hinnatakse õpilasi kõigis õppeainetes kujundavalt ehk sõnalise tagasiside abil.

Õpilaste päevakava on paindlik, koolipäev algab 9.00. Tunniplaanis on klassitund, mis annab õpetajale võimaluse oma tegevusi planeerida vastavalt vajadusele. Õpetajad kasutavad oma tundides palju uurimismeetodeid, katsetamist, rühmatööd, projektõpet, iseseisvat tööd.

Päevakava sisse mahuvad ka igapäevased 30-minutilised õuevahetunnid. Koolikell 1.-3. klassi õpilastele ei helise.

Info vastuvõtu kohta

Võimalused

Kõigil õpilastel on koolivälisel ajal võimalik meie majas tegeleda:

  • kunstiga
  • laulmisega
  • jalgpalliga
  • kergejõustikuga

Pakume

  • Meie koolis töötab tasuline eelkool 6-aastastele lastele. Õppetöö toimub õhtupoolikul üks kord nädalas, õppetöö kestab kolm tundi.
  • Samuti on avatud kogupäevakooli võimalus 1. klasside õpilastele, mis on tasuta ja töötab kuni kella 17-ni.

Põhikool

Teise kooliastme ainetunnid toimuvad erinevate aineõpetajate käe all, toimub üleminek ainepõhisele õppele.

Lisanduvad mitmed uued õppeained, sealhulgas lõimitud aineõpe „Õpisokused“ ja „Maailmarändur“. Õpioskuste ainet õpetatakse 5. klassis, eesmärk on pakkuda õpilastele rühmatöö kogemust, oskust otsida infot ja vormistada saadud andmeid, lõimides seejuures teadmisi inglise keelest, arvutiõpetusest, ajaloost, kirjandusest ja loodusõpetusest. Maailmarändur on 6. klassi õppekavaga seotud õppeaine ja kujutab endast mitmeid aineid lõimivate teadmistega ajarännakut Vahemere piirkonnas. Õpe põhineb looval ja individuaalsel lähenemisel õppimisele ja õpetamisele; lõimitud on geograafiat, ajalugu, loodusõpetus, kirjandus, arvutiõpetus ja inglise keel.

6. klassis alustatakse B-võõrkeele õppimist, meie koolis saavad õpilased B-keelena õppida vene või saksa keelt. Vene emakeelega õpilased õpivad B-keelena saksa keelt, kuna keeleõpetus algab vastavalt õppekavale A1 keeletasemest. II kooliastmes hinnatakse õpilasi kujundavalt oskusainetes – arvutiõpetuses, kunstiõpetuses, muusikaõpetuses, kehalises kasvatuses ja tehnoloogiaõpetuses.

Kolmandas kooliastmes on õpilastel võimalik õppida geograafiat inglise keeles (7. klassis) ja robootikat (7.-8. klassis). 8. ja 9. klassis õpetatakse matemaatikat tasemerühmades, kus õpilasi on vähem ja aine omandamine efektiivsem.

Info vastuvõtu kohta


Gümnaasium

Gümnaasiumis on võimalik õppida humanitaar, majandus-ettevõtluse, reaal-loodusainete või multimeedia õppesuunaga klassis.

Gümnaasiumi 10. klasside komplekteerimise aluseks on põhikooli lõputunnistus. Eelnevalt viiakse läbi katsed, arvesse lähevad kahe varasema trimestri õppeedukuse tulemused, motivatsioonikiri ja vestlus, mille põhjal moodustatakse pingeread. Õppesuuna avamise eelduseks on vähemalt 15 sooviavaldusega õpilast.

Meie koolis saab iga õpilane gümnaasiumiastme jooksul kokku kuni 105 kursust. Neist 65 on RÕK poolt määratud, 17 on kooli õppekavast tulenevad, 8 on õppesuunda toetavad ja 15 on individuaalsed valikud.

Kooli õppekavast tulenevate lisakursuste eesmärgiks on igale gümnasistile anda võimalikult laiad teadmised põhiainetes (matemaatika, eesti keel, võõrkeeled, ajalugu, karjääriõpetus).

Lisaks on gümnasistidel koostöös autokooliga võimalik soodustingimustel omandada B-kategooria juhilubasid.

Info vastuvõtu kohta

Õppesuunad ja valikained

Reaal-loodusainete õppesuund:
Matemaatika, füüsika, keemia, inseneeria, bioloogia, majandusõpetus.

Humanitaar õppesuund: 
Kirjandus, filosoofia, kunstiajalugu, giidindus inglise keeles, teater ja muusika, film ja kirjandus, globaliseeruv maailm

Majandus-ettevõtluse õppesuund:
Inglise ärikeel, majandusõpetuse erinevad kursused, globaliseeruv maailm, õpilasfirma loomine 

Multimeedia õppesuund:
Audiovisuaalne meedia: trükimeedia, raadio, televisioon; fotograafia alused ja fotode töötlemine; filmi ja videoõpetus/monteerimise põhitõed; animatsiooni ja graafilise disaini alused.

Individuaalsed valikud:
• kitsas või lai matemaatika
• hispaania või saksa keel kolmanda võõrkeelena
• ettevalmistus võõrkeele riigieksamiks või rahvusvaheliseks sertifikaadiks
• riigikaitse, autotehnika või praktilise musitseerimise valikkursuste plokk

Õppesuundade tutvustus Valikainete ja -kursuste tutvustus


Õpilasesindus

Õpilasesinduse tööülesannete hulka kuulub eelkõige kooli traditsioonide hoidmine ning mitmesuguste ürituste korraldamine.

ÕE koosneb inimestest, kes on oma klassiski autoriteedid. ÕE on kui huviring, kus ei aeta palli taga ega tambita aeroobikat, vaid kus treenitakse demokraatiat.

Lisainfo

opilasesindus@kuristiku.ee

ÕE tutvustus, põhikiri ja liikmed

Image