Õppesuunad gümnaasiumis

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis on gümnaasiumiastmes võimalik õppida humanitaar, majandus-ettevõtluse, reaal-loodusainete või multimeedia õppesuunaga klassis.

Gümnaasiumi lõpus sooritatakse õppesuunaga seotud koolilõpueksam.

Gümnaasiumi 10. klasside komplekteerimise aluseks on põhikooli lõputunnistus. Eelnevalt viiakse läbi katsed, arvesse lähevad kahe varasema trimestri õppeedukuse tulemused, motivatsioonikiri ja vestlus, mille põhjal moodustatakse pingeread.

Õppesuuna avamise eelduseks on vähemalt 15 sooviavaldusega õpilast.

Lisainfo

Valikained ja -kursused

Kooli õppekavast tulenevate lisakursuste eesmärgiks on igale gümnasistile anda võimalikult laiad teadmised põhiainetes (matemaatika, eesti keel, võõrkeeled, ajalugu, karjääriõpetus).

Individuaalsed valikud: kitsas või lai matemaatika; hispaania või saksa keel kolmanda võõrkeelena; riigikaitse, autotehnika või praktilise musitseerimise valikkursuste plokk; ettevalmistus võõrkeele riigieksamiks või rahvusvaheliseks sertifikaadiks.

Tutvu valikkursuste plokiga

Reaal-loodusainete õppesuund

Õppesuund valmistab ette õpilasi kõrgkoolide loodus- ja täppisteaduslikele ning inseneri erialadele. Ettevalmistus sobib meditsiinivaldkonnas õppida soovijatele. Kõik selle suuna õpilased õpivad laia matemaatikat ja loodusteaduste suunakursusi. Lisaks õpitakse inseneeriat, mille raames õpitakse erinevaid programmeerimiskeeli, robootikat ning 3D-modelleerimist. Teooriatunnid on ühitatud praktiliste tegevustega.

Selle õppesuuna õppeained aitavad kujundada oskusi; vaadelda, mõista ning selgitada loodus-, tehis- ja sotsiaalses keskkonnas eksisteerivaid protsesse; mõista ja eristada funktsionaalseid ning statistilisi protsesse; väärtustada teadust ja selle tähtsust ühiskonnale.

Tehakse koostööd ülikoolidega, suunates sügavama huviga õpilasi teaduskooli loengutes osalema. Traditsiooniks on kujunenud kohtumised tippspetsialistide ja vilistlastega reaalainete nädala tegevuste raames ja õpilaste ettekanded reaalainete konverentsil.

Õppesuunda toetavad kursused:

▪ Matemaatika

▪ Füüsika

▪ Keemia

▪ Inseneeria

▪ Majanduse alused

▪ Bioloogia


Humanitaarõppesuund

Humanitaarsuunas õppimine annab hea ettevalmistuse õpingute jätkamiseks kultuuri, muusika, ajaloo ja kunstiajaloo, filoloogia, filosoofia, sotsiaalteaduste, õigusteaduste jm alal. Giidinduse tundides õpitakse lähemalt tutvuma kodulinn Tallinna ajaloo ja vaatamisväärsustega ning viiakse läbi praktilisi giidituure.

Meie kool osaleb pidevalt rahvusvahelistes projektides, kus tuleb tutvustada nii oma kooli, Eestit ja eesti kultuuri. Kolme võõrkeele õppimine annab võimaluse edukalt projektides kaasa lüüa ja annab meeskonnatöö oskusi. Kursuste "Film ja kirjandus" ning "Teater ja muusika" raames õpitakse arutlema filmi ja kirjandusteose esteetika ning seal väljendatud eetiliste väärtushinnangute üle, kirjutama kirjandusteose katkendi põhjal lühistsenaariumi ning kadreerima seda; tutvutakse muusikapsühholoogia olemusega, võrreldakse sõnalavastuse ja muusikalise lavateose helitausta põhimõtteid, kirjutama arvustust teatrietendusele.

Humanitaari õppesuuna kursused aitavad avardada maailmapilti ja laiendada teadmisi erinevate kultuurivaldkondade õppimisel. Õppesuund pakub võimalusi süvendatult õppida kirjandust, kunstiajalugu, ajalugu.

Õppesuunda toetavad kursused:

▪ Giidindus inglise keeles

▪ Kunstiajalugu

▪ Filosoofia

▪ Kirjandus

▪ Teater ja muusika

▪ Film ja kirjandus

▪ Globaliseeruv maailm

▪ Majanduse alused


Majandus-ettevõtluse õppesuund

Majanduse-ettevõtluse õppesuunal õpitakse majandusõpetust, praktilist ettevõtlusõpetust ja inglise ärikeelt.
Majandusõpetuses keskendutakse majandusteooriale üksikisiku, ettevõtte, riigi ja rahvusvahelisel tasandil. Praktilise ettevõtlusõpetuse kursustel läbitakse kogu ettevõtlusprotsess alates äriideest kuni lihtsustatud ärimudelini. Tehakse palju praktilisi ülesandeid ja grupitöid. Eesmärk on anda baasteadmisi ettevõtlusest ning arendada noortes ettevõtlikku hoiakut.

Majandus-ettevõtluse õppesuund aitab kujundada arusaamist ettevõtliku mõtteviisi olulisusest; mõista majanduses toimuvaid protsesse ning oskusi majandusalaseid teadmisi rakendada; tunda ettevõtluse- ja karjäärialaseid põhimõisteid ja seaduspärasusi; õpetada suhtuma vastutusrikkalt elukeskkonda ning väärtustama säästvat arengut; teadma oma õigusi ja kohustusi kui kodanik, tarbija, töötaja ja ettevõtja.

Soovi korral saab asutada õpilasfirma, mille raames tegeletakse äriideede kavandamise, toote/teenuse arendamise, teenuse osutamise, turunduse ja müügitööga, raamatupidamisarvestuse ja aruandluse koostamisega. Õppetöö sisaldab väga palju praktilist ja koolivälist tegevust, sh laatadel osalemist. Õpilasfirma töös osalemine annab õpilastele suurepärase meeskonnatöö tegemise ning erinevate kooliväliste osapooltega suhtlemise kogemuse. Meie õpilased on edukalt osalenud Tallinna ettevõtluspäevade üritustel, õpilasfirmade konkurssidel ja vabariiklikel majandusolümpiaadidel.
Inglise ärikeele kursused toetavad rahvusvahelist ettevõtlussuhtlust.

Kokkuvõttes omandab õpilane teoreetilised baasteadmised ning praktilised oskused, mis võimaldavad tal tulevikus olla ettevõtlik töötaja või ettevõtja, jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Õppesuunda toetavad kursused:

▪ Majandusõpetuse kursused

▪ Praktilise ettevõtlusõpetuse kursused

▪ Õpilasfirma loomine

▪ Inglise ärikeel

▪ Globaliseeruv maailm


Multimeedia õppesuund

Multimeedia õppesuuna ainete õpetamise eesmärk on kujundada õpilastes oskusi kriitiliselt analüüsida ümbritsevat visuaalset kultuuri, mõistma selle erinevaid valdkondi, pöörama tähelepanu multimeedia erinevate kanalite mõjule ja eesmärkidele. Õppetöö raames rakendatakse kaasaegseid suhtlemis- ja väljendusvahendeid loominguliseks eneseväljenduseks, arendades õpilaste loovust ja koostööoskusi.

Multimeedia õppesuuna õpilane õpib kriitiliselt analüüsima visuaalseid meediatekste; tunneb ja teab autoriõigusi; oskab rakendada ja valida sobivaid kompositsioonilisi võtteid, töövahendeid ja fototehnoloogilisi lahendusi ning luua kõnekaid fotosid; õpib kasutama erinevaid tarkvara programme (Photoshop, InDesign, DaVinci Resolve jpm).

Õppesuuna praktilise väljundina on õpilased kaasatud koolisündmuste jäädvustamisse ja kooli virtuaalse arhiivi täiendamisse. Praktilise väljundina valmivad nii raadiosaated kui videod, antakse välja koolilehte Kresku. Tutvustatakse ainetundides valminud loovprojekte ning osaletakse konkurssidel.

Õppesuunda toetavad kursused:

▪ Audiovisuaalne meedia, sh trükimeedia, raadio ja televisioon

▪ Fotograafia

▪ Filmi- ja videoõpetus

▪ Animatsiooni / graafilise disaini alused


Õppetööga seotud sündmused