Eelkool

Õppekava

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

  1. Laste arengu toetamine edukaks toimetulekuks koolis.
  2. Positiivse suhtumise kujundamine teadmiste omandamisse.
  3. Arendada olemasolevaid teadmisi.
  4. Kujundada uusi teadmisi, oskusi ja vilumusi.
  5. Üldtunnustatud käitumisnormide kujundamine.
  6. Teadvustada kodu rolli ja kooli ning kodu koostöö tähtsust.

Iganädalased õppetunnid:

  • keel, kõne, kirjatehnika
  • matemaatika
  • käeline tegevus
  • rütmika, laulmine

Õppetöö sel õppeaastal

2020/2021. õppeaasta eelkoolis toimub õppetöö kahes grupis üks korda nädalas - teisipäeviti ja kolmapäeviti.

Esimesed tunnid toimuvad vastavalt 6. oktoobril kell 15.00 ja 7. oktoobril kell 15.00. Õppetöö lõpeb vastavalt 25. mail ja 26. mail 2021. aastal.
Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetegevust ei toimu.

Koosolek eekooli õpilaste vanematele toimub 30. septembril kell 18.00 kooli õues. Koosolekul jagatakse lapsed õpperühmadesse.

Käesolevaks õppeaastaks on registreerimine lõppenud, rühmad on komplekteeritud.

Registreerumine järgmiseks õppeaastaks

2021/2022 õppeaastaks hakatakse avaldusi vastu võtma alates 1. märtsist 2021.

Eelkooli ei võeta 5-aastaseid lapsi, eelkoolis käiv laps peab olema 1. oktoobriks 6-aastane.

Seoses Tallinna Haridusameti poolse eelkoolide hindade ja töömahu ühtlustamisega Tallinna koolides muutus alates 1. septembrist 2019 eelkooli kuutasu. See on 40€, milles sisaldub ka osalist õppevahendite maksumust.

Lapsi võetakse vastu avalduse alusel, avaldus lae alla siit.

Avalduste saatmine ja täpsem info kantselei@kuristiku.ee