Vastuvõtt 1. klassi

Esimestesse klassidesse vastuvõtt 2021. aastal.

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi esimesed klassid komplekteeritakse vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele 21.12.2011 nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ (https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=122143&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp).

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Lapsevanem esitab taotluse alates 1. märtsist, kas:
• eKooli kaudu (eKooli kasutajaks saamise ja taotluse täitmise juhend Haridusameti lehel)
või
• paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus)

Olulised tähtajad kooli astumisel 2021. aastal: 

  • 1.-15. märtsil saab esitada taotlusi eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse.
  • Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil või kui taotlus on esitatud paberkandjal, siis lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil.
  • Seejärel, hiljemalt 10. juuniks on lapsevanemal kohustus esitada koolile avaldus lapse sinna õppima asumise kohta või teatada õppekohast loobumisest.
  • Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.
  • Alates 11. juunist on koolil õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi.

Kooli 1. klassi õpilaste nimekirja registreerimiseks on vajalikud:

  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte
  • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul
  • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte
  • koolivalmiduskaart
  • nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Pärast 10. juunit korraldab kool 1. klassi astuvatele lastele tutvumistunni. Selle eesmärk on õpilaste kooliküpsuse ja lähtetaseme väljaselgitamine ning tugisüsteemi vajaduste kaardistamine. Toimuvad erinevad eakohased tegevused, mille teemaks on lapse elu ja teda ümbritsev keskkond. Jälgitakse lapse tähelepanuvõimet, vaatlusoskust, kuulamisoskust, jutustamisoskust, sõnavara ja suulist väljendusoskust.

Juhul, kui vanem soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult.

Info 1. klassi lastevanematele Haridusameti kodulehel

Õppetööga seotud sündmused