Vastuvõtt 1. klassi

2.1 1. klassi õpilased võetakse kooli vastu vastavalt Tallinna linnavalitsuse 21.detsembri 2011 määrusele „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

2.2 Tallinna Haridusameti juhataja määrab lastele elukohajärgse koolid oma käskkirjaga hiljemalt 20. maiks.

2.3 Vanem või tema seaduslik esindaja on kohustatud 10. juuniks kas kirjalikult või e-Kooli kaudu teatama määratud elukohajärgse kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest.

2.4 Kool teeb veebikeskkonnas hiljemalt 10. juuniks märke isikute kohta, kes teavitasid kooli õppekoha vastuvõtmisest või kes ei ole teavitanud kooli õppekoha vastuvõtmisest või õppekohast loobumisest.

2.5 Alates 13. juunist alustab kool vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimist. Vabadele kohtadele kandideerimiseks võetakse alates 13. juunist vastu ka teisi Tallinna lapsi vastava taotluse esitamise ajalises järjekorras. Info vabade kohtade kohta olemasolu ja taotluste vastuvõtu kohta avalikustatakse kooli kodulehel 13.juunil.

2.6 Kooli 1. klassi õpilaste nimekirja registreerimiseks on vajalik esitada isiklikult kooli kantseleisse või saata digitaalselt allkirjastatult aadressil vastuvott@kuristiku.ee alljärgnevad dokumendid:

2.6.1 sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;

2.6.2 ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;

2.6.3 kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;

2.6.4 nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

2.7 Pärast 13. juunit korraldab kool 1. klassi astuvatele lastele tutvumistunni ja lastevanematele koosoleku. Tutvumistunni ja koosoleku läbiviimisel lähtutakse epidemioloogilisest olukorrast.

Tunnis osalevad kuni 10 õpilast ja õpetaja. Eesmärgiks on õpilaste kooliküpsuse ja lähtetaseme väljaselgitamine ning tugisüsteemi vajaduste kaardistamine. Tunni käigus viiakse läbi erinevaid tegevusi: pildi järgi jutustamine; enda tutvustamine; vestlus igapäeva teemadel. Jälgitakse lapse tähelepanuvõimet, vaatlusoskust, jutustamisoskust, sõnavara ja suulist väljendusoskust.

2.8 Juhul, kui vanem ei soovi koolikohta Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult.

 

Info 1. klassi lastevanematele Haridusameti kodulehel

 

Vaata meie kooli tutvustavat videot:

Video valmis 11. klassi uurimistööna, autoriks Bogdan Labanov.

Õppetööga seotud sündmused