ÕE põhikiri

TALLINNA KURISTIKU GÜMNAASIUMI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS

Viimati uuendatud: 18. jaanuar 2018


I. ÜLDSÄTTED
1.1 Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi Õpilasesindus (edaspidi ÕE) tegutseb aadressil Kärberi 9, Tallinn 13918.
1.2 ÕE on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu võivad soovi korral kuuluda kõik vähemalt rahuldava õppeedukuse ja hea käitumisega 7.-12. klassi õpilased, erandjuhtudel ka nooremate klasside õpilased.
1.3 ÕE juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ja ÕE vahel, ÕE põhimäärusest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.
1.4 ÕE ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga õigus kasutada kooli kui haridusasutuse rekvisiite. Võimaluse korral võib kooli eelarves näha ette vahendid õpilasesinduse tegevuse rahastamiseks, arvestades õpilasesinduse ja õpilaste vajadusi.
1.5 ÕE on rangelt apoliitiline

 
II. EESMÄRGID
2.1 kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi ja tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees;
2.2 aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;
2.3 aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele;
2.4 kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajatega ja kooli juhtkonnaga;
2.5 järgida ja edendada kooli traditsioone;
2.6 hea seista õpilaste õpimotivatsiooni ja õpikeskkonna kvaliteedi eest;
2.7 tagada kooli hea maine.
2.8 aidata kaasa kooli osalemisel erinevates projektides

 
III. ÕE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE-l õigus:
3.1.1 osaleda kooli õppetöö ja tegevuse korraldamisel;
3.1.2 osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel vastavalt kokkulepetele kooli juhtkonnaga;
3.1.3 kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras saada koolilt ainelist abi oma tegevuse korraldamiseks;
3.1.4 kaitsta kooli õpilaste huve juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;
3.1.5 viia läbi küsitlusi õpilaste, õpetajate, koolijuhtkonna seas ja analüüsida nende tulemusi, sellest tulenevalt teha ettepanekuid asjaomastele isikutele;
3.1.6 algatada korjandusi oma tegevuse arendamiseks koolijuhtkonna nõusolekul;
3.1.7 algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul;
3.1.8 luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui ka välismaal;
3.1.9 esindada kooli õpilaste huve kolmandate isikute ees ja teistes organisatsioonides;
3.1.10 nõustada kooli juhtkonda, õppenõukogu ja hoolekogu koolielu puudutavates küsimustes;
3.1.11 luua uusi traditsioone
3.1.12 algatada ja korraldada erinevaid üritusi ja projekte;
3.2 ÕE-l ei ole õigust sekkuda õppeprotsessi ja ignoreerida õppemetoodikat, küll aga teha ettepanekuid või esitada oma arvamus selle parandamiseks või muutmiseks.
3.3 ÕE järgib koolis väljakujunenud traditsioone ja tavasid.
3.4 ÕE järgib kooli põhimäärust ja kooli sisekorraeeskirju, peab kinni kooli juhtkonna ja õpilaskogu vahelistest kokkulepetest.

 
IV. SISEKORRALDUS
4.1 ÕE tegevuse aluseks on kooli ÕE põhimäärus;
4.1.1 põhimääruse võtab vastu teine koosolek lihthäälteenamusega;
4.1.2 põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist direktori poolt.
4.2 Iga õppeaasta alguses võib iga 7.-12. klassi õpilane ÕE-ga liituda;
4.2.1 Vajadusel võivad olla esindatud ka nooremad klassid;
4.2.2 Erandjuhtudel võib ÕE-ga liituda ka õppeaasta keskel.
4.3 ÕE tegevus võib toimuda nii tundide ajal kui ka peale tunde;
4.4 ÕE koosolekud toimuvad iga nädal ning nende aeg pannakse paika esimesel koosolekul
4.5 Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib 2/3 ÕE liikmetest või kooli juhtkond või ÕE juhatus.
4.6 Otsused võetakse vastu üldkoosolekul avalikult lihthäälteenamusega, välja arvatud:
4.6.2 kõik isikuvalimised koosolekul tehakse salajase hääletamisega
4.6.3 kui otsuse salajast hääletamist nõuab vähemalt 1 ÕE liige
4.7 ÕE pädevuses on:
4.7.1 ÕE presidendi, asepresidendi ja toimkonnajuhtide valimine;
4.7.3 presidendi ja revidendi aruannete kuulamine ja nende kinnitamine;
ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule;
4.7.4 põhimääruse muutmine;
4.7.5 teiste Õpilasesinduste, linna- või üleriigiliste omavalitsusstruktuuridega ühinemise üle otsustamine.
4.8 ÕE tegevusest, ettepanekutest ja otsustest teavitavad õpilasi ja direktsiooni ÕE liikmed, juhatus ja revident.
4.9 Kõik ÕE koosolekud protokollitakse, otsused fikseeritakse protokollis. Protokollile kirjutavad alla president ja sekretär.
4.10 ÕE koosoleku protokollid säilitatakse. Protokollidega on õigus tutvuda kõigil ÕE liikmetel. Vajadusel saadetakse protokollide või otsuste koopiad klassidele, kooli juhtkonnale, õpetajatele

 
V. ÕPILASESINDUSE LIIGE
5.1 Igal liikmel on õigus:
5.1.1 Igal ajal ÕE-st lahkuda, esitades selleks lahkumisavalduse;
5.1.2 Vaidlustada juhatuse poolt vastu võetud otsuseid;
5.1.3 Kandideerida presidendi ja toimkonnajuhtide kohale;
5.1.4 Avaldada soovi kuuluda sekretariaati;
5.1.5 Võtta sõna koosolekutel;
5.1.6 Algatada ideid ja neid ellu viia;
5.1.7 Teha ettepanek mõne juhatuse liikme tagandamiseks.
5.2 Iga liige on kohustatud:
5.2.1 täitma talle usaldatud ülesande;
5.2.2 kontrollima kogu kooli territooriumil, et seal ei tehtaks midagi, mis on vastuolus hea tava või kooli kodukorraga;
5.2.3 osa võtma kõigist ÕE koosolekutest, v.a. mõjuva põhjuse olemasolul;
5.2.4 osa võtma võimalikult paljudest erinevatest koolis toimuvatest üritustest, et osata muuta neid paremaks ja tutvuda koolis valitseva õhkkonnaga;
5.2.5 tegutsema ÕE põhimääruses nimetatud eesmärkide nimel;
5.2.6 ÕE liikmele sätestatud kohustused kehtivad kõigile ÕE liikmetele s.h. presidendile, asepresidentidele, sekretariaadile ja toimkonnajuhtidele;
5.3 ÕE liikmel on keelatud igasuguste meelemürkide ja tubaka kasutamine ja vägivalla tarvitamine kooli territooriumil;

 
VI. JUHATUS
6.1 Juhatus koosneb presidendist ja asepresidentidest.
6.2 juhatus saab kokku vähemalt 2 korda kuus;
6.3 Juhatuse ülesandeks on tagada ÕE korrapärane toimimine;
6.4 Juhatuse ülesanded on:
6.4.1 viia ellu ÕE otsused;
6.4.2 vastutada ÕE sisereeglistiku täitmise eest;
6.4.3 esindada ÕE-d kooli juhtkonna, õppenõukogu või hoolekogu juures, samuti teiste koolide omavalitustes;
6.4.4 kooli juhtkonnaga kooskõlastades võtta vastu otsuseid õpilaste vääritut käitumist puudutavates küsimustes;
6.4.5 volitada presidenti või teisi juhatuse liikmeid täitma ÕE otsustest tulenevaid ülesandeid;
6.4.6 esindada ÕE-d õppenõukogus, kooli hoolekogus ja direktsioonis
6.4.7 võtta vastu otsuseid kooli juhtkonna, õppenõukogu, hoolekogu, ÕE esindajate ja kooli õpilaste ettepanekute elluviimiseks;
6.4.8 vastavalt ÕE volitusele arutada läbi ja volitada presidenti alla kirjutama kokkulepetele kooli juhtkonnaga;
6.4.9 täita kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid;
6.4.10 kooskõlas kooli juhtkonnaga teha otsuseid tunni- ja kooliväliste ürituste korraldamiseks;
6.4.11 kinnitada korjanduste ja annetuste teel saadud ning kooli eelarves ettenähtud rahaliste ja mitterahaliste vahendite kasutamine ürituste korraldamiseks;
6.5 Juhatuse otseses alluvuses töötab ÕE sekretariaat, mida juhib peasekretär;
6.5.1 Juhatus määrab peasekretäri, kes vastutab sekretariaadi kohustuste täitmise eest;

 
VII. PRESIDENT
7.1 Presidendi valivad ÕE liikmed õppeaasta viimasel koosolekul. Hääletusel teisele ja kolmandale kohale tulnud kandidaadid saavad asepresidentideks. President valitakse 1-3 aastaks.
7.2 President juhib ÕE tööd ja juhatab kõiki ÕE koosolekuid
7.3 Presidendil on õigus:
7.3.1 nõuda ülevaadet kõigest ÕEs toimuvast;
7.3.2 määrata üks asepresidentidest revidendiks
7.3.3 määrata koos asepresidentidega sekretariaat
7.3.4 kokku kutsuda koosolekuid
7.3.5 õigus osaleda kõikide ürituste korraldamises;
7.3.6 volitada asepresidenti asendama end kõigis ametiülesannetes;
7.3.7 ametist põhjendatult tagandada sekretariaadi liikmeid
7.3.8 2/3 ÕE liikmete nõusolekul tagandada ÕE liige juhatusest või toimkonna juhtimisest
7.3.9 2/3 ÕE liikmete nõusolekul heita liige ÕE koosseisust välja (täpsem punktis XV)
7.4 President on kohustatud:
7.4.1 vastutama ÕE valdimise ja tegevuste eest

 
VIII. ASEPRESIDENT
8.1 Asepresidentideks saavad presidendivalimistel teiseks ja kolmandaks tulnud kandidaadid. Asepresidendi tegevusperiood on 1-3 aastat.
8.2 Presidendi puudumisel koolist, võtab asepresident koheselt üle kõik presidendi esindusõigused ja kohustused;
8.3 On ÕE presidendi esimene nõuandja;
8.4 Asepresidendil on õigus:
8.4.1 kokku kutsuda ÕE koosolekuid;
8.4.2 esindada ÕE liikmeid vastavate presidendi volituste alusel;
8.5 Asepresident on kohustatud:
8.5.1 kontrollima ÕE erinevate toimkondade tööd;
8.5.2 oma tegevusest aru andma ÕE presidendile.

 
IX. TOIMKONNAD
9.1 ÕE-sse kuuluvad kunsti-, spordi-, kultuuritoimkond
9.2 Igal toimkonnal on alaliselt olemas vaid toimkonnajuht;
9.2.1 toimkondade juhid valitakse esimesel ÕE koosolekul
9.2.2 toimkonnajuht valitakse üheks õppeaastaks
9.3 toimkondade juhid võivad kaasata oma tegevusse kõiki kooli õpilasi;
9.3.1 toimkondade juhid peavad hoidma oma töögruppide liikmeid toimuvaga kursis
9.4 toimkondade esindajate ülesandeks on iga veerandi lõpul (detsembris ja mais) teha ÕE koosolekul ettekanne toimkonna tegevusest.
9.5 Iga toimkonnajuht vastutab ainult oma kindla ala või talle usaldatud ülesande eest.


 
X. KULTUURITOIMKONNA JUHT
10.1 On õigus:
10.1.1 osaleda kõikide ürituste korraldamises;
10.1.2 moodustada oma toimkonna alluvuses valdivaid töögruppe;
10.1.3 valida endale ise juhiabi;
10.2 On kohustatud:
10.2.1 hea seisma õpilaste kultuursuse eest;
10.2.2 hoidma kooli traditsioone (halloween, stiilinädal, UV-pidu, sõbranädal);
10.2.3 korraldama vähemalt korra veerandis kultuuriga seotud ürituse;

 
XI. SPORDITOIMKONNA JUHT
11.1 On õigus:
11.1.1 moodustada oma toimkonna alluvuses valdivaid töögruppe;
11.1.2 valida endale juhiabi;
11.2 On kohustatud:
11.2.1 seisma võimalikult erinevate spordialade viljelemise eest koolis;
11.2.2 korraldama võimalikult paljusid õpilasi kaasavaid võistlusi;
11.2.3 esindama õpilaste huve spordipäevade korraldamises;
11.2.4 tõstma ja hoidma koolisisest huvi spordi vastu;

 
XII. KUNSTITOIMKONNA JUHT
12.1 On õigus:
12.1.1 moodustada oma toimkonna alluvuses valdivaid töögruppe
12.1.2 valida endale juhiabi
12.2 On kohustatud:
12.2.1 tegutsema kooli välimuse paranemise nimel;
12.2.2 tegema kooliüritustele reklaami (video, plakat, flaierid jms)

 
XIII. SEKRETARIAAT
13.1 Sekretariaat koosneb kahest liikmest, kelle määrab juhatus;
13.2 On otseses alluvuses juhatusele;
13.3 Sekretariaadi tööd juhib peasekretär, kes on määratud ametisse vastavalt punktile 13.1
13.3.1 Peasekretäri kohutuseks on protokollida kõiki koosolekuid või puudumise korral määrata seda tegema mõni teine sekretariaadi liige
13.4 Sekretariaat vastutab:
13.4.1 info kulgemise eest ÕE-s (s.h. stend, infomail, kuulutused ja veebikeskkonnad nagu Facebook jms)
13.4.1.1 klassivanematele infomailide edastamise eest
13.4.2 kõikide väliskülaliste vastuvõtu eest, tuginedes külalise kutsunud toimkonna või presidendi enda juhtnööridele, toetudes heale tavale ning etiketile;
13.4.3 kogu ÕE paberimajanduse eest;
13.5 Sekretariaadi kohustuseks on:
13.5.1 abistada kõiki toimkondi ja nende juhte paberimajandust puudutavate küsimustega;
13.5.2 kontrollida liikmete kohalolekut koosolekutel ning sellest tulenevalt saata välja hoiatusi ja teadiseid;
13.5.3 viia läbi vähemalt kord aastas erinevaid küsitlusi;

 
XIV. RAHANDUS
14.1 ÕE poolt korraldatud üritustelt ja muudelt ettevõtmistelt saadud raha kuulub ÕE-le.
14.2 ÕE raha hoitakse Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi seifis.
14.3 ÕE raha kasutatakse vastavalt ÕE otsustele.
14.4 ÕE rahaga arveldab ÕE revident
14.5 Revidendi ülesandeks on:
14.5.1 kontrollida ÕE rahaliste vahendite liikumist ja kasutamist;
14.5.2 esitada ÕE üldkoosolekul revisjoni aruanne;
14.6 Revidendil on õigus saada teavet kooli juhtkonnalt kooli eelarve ja kooli eelarves ÕE tegevuse toetuseks ettenähtud rahalistest vahenditest; 

 
XV. TAGANDAMINE ja VÄLJAHEITMINE
15.1 Liikme (ka toimkonna juhi, sekretariaadi liikme ja asepresidendi) tagandamise ja väljaheitmise ettepaneku võib kirjalikult Juhatusele esitada iga ÕE liige  
15.2 Kõik tagandamise (va sekretariaadi) ja väljaheitmise otsused võetakse vastu üldkoosolekul
15.2.1 Liikme poolt esitatud lahkumisavalduse kinnitab Juhatus
15.2.2 Sekretariaadi liikme tagandamise üle otsustab Juhatus
15.2.3 Liikme tagandamise otsus kehtib ½ ÕE liikmete nõusolekul
15.2.4 Liikme väljaheitmise otsus kehtib 2/3 ÕE liikmete nõusolekul
15.3 ÕE liikme võib oma positsioonilt tagandada kui liige:
15.3.1 ei täida oma ametikohustusi;
15.3.2 ei tegutse oma toimkonna huvides
15.3.3 ei saa enam tööd jätkata õppeedukuse või tervisliku seisundi tõttu
15.4 ÕE liikme võib omavalitsusest välja arvata:
15.4.1 põhjuseta puudumisel kolmest järjestikusest koosolekust
15.4.1.1 Põhjuseks loetakse trenne ja huviringe, haiguse või perekondliku põhjuse tõttu koolist puudumist ja ette teatatud üritusel osalemist;
15.4.2 pideva ülesannete mittetäitmise korral
15.4.3 tema ebasobiliku või ebasõbraliku käitumise pärast;
15.4.4 ÕE autoriteedi ja usaldatavuse kahtluse alla seadmisel
15.4.5 kui tema teod on vastuolus ÕE põhimääruse või muude otsustega;
15.4.6 kooli maine kahjustamisel
15.5 Presidendi võib tagandada, kui seda soovib 2/3 ÕE liikmetest ja:
15.5.1 president ei ole võimeline ÕE tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi või õppeedukuse tõttu;
15.5.2 presidendi tegevus ei vasta ÕE või kooli põhimäärusele või president ei täida ÕE otsuseid või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid;

XVI. TEGEVUSE LÕPETAMINE
16.1 Ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks koos vastava põhjendusega võib teha president, juhatus või 2/3 liikmetest, kooli juhtkond, samuti 2/3 kooli õpilaskonnast.
16.1.1 Ettepanek peab olema põhjendatud ja esitatud peavad olema ettepanekud ÕE jätkamise suunast, sihtotstarbeliste summade kasutamisest või üleandmisest.