Tervisenõukogu

Kooli tervisenõukogu eesmärgiks on korraldada ja suunata sihipäraselt laste tervislikuks arenguks ja kasvuks vajalikke tegevusi, et parandada õpilaste tervist ja üldist elukvaliteeti.

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi „Tervist Edendava“ kooli ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada kooli sisemisi kvalitatiivseid muutusi. Kaasata tegevustesse õpilasi, õpetajaid, lapsevanemaid, kooli personali, kogu paikkonda.

Tervisenõukogu teeb koostööd kooli juhtkonna, ainesektsioonide, kooliväliste tervise-  ja turvalisuse valdkonna spetsialistidega.

Koolis on tähtsal kohal tervislik toitumine ja õpilaste õigete toitumisharjumuste kujundamine ning heal tasemel tugisüsteem ja tervisteenus.

Oluline on koolist saadavate tervisealaste teadmiste ja oskuste rakendamine igapäevaelus. Toimuvad aktiivsed liikumisvahetunnid nii õues kui ka kooli siseruumides. Koostöö Rohelise kooli projekti teemaga „Tervis ja heaolu“.

Tervisenõukogu liikmed

 • Riina Schwede - tervisenõukogu esimees
 • Ly Melesk - I kooliastme õppejuht
 • Liidia Kuusksalu - kehalise kasvatuse õpetaja
 • Eike Eikkinen - kogukonnajuht
 • Elise Gertrud Vellet - tervishoiutöötaja
 • Siiri Maurus - klassiõpetaja
 • Juta Raun - psühholoog
 • Künter Paju - gümnaasiumiõpetaja
 • Õpilasesinduse liige

Tervisenõukogu e-mail: tervisenoukogu@kuristiku.ee

Tervisetähtpäevad

 • September: tähelepanu juhtimine puu- ja köögiviljade pakkumisele
 • Oktoober: ülemaailmse vaimse tervise päev
 • November: sallivuspäev
 • Detsember: AIDSI vastu võitlemise päev, inimõiguste päev
 • Jaanuar: "aitäh" päev
 • Veebruar: ülemaailmne turvalise interneti päev
 • Aprill: rahvusvaheline tervisepäev, südamekuu
 • Mai: kiusamisvastane päev, ülemaailmne tervisliku toitumise päev
 • Juuni: lastekaitsepäev

Meie tegemised

 • Aktiivsed liikumisvahetunnid õues.
 • Organiseeritud mänguvahetunnid aulas ja võimlas.
 • Vilistlaste ja lastevanematega koostöö - terviseteemalised tunnid 1.-12. klassis.
 • Tervishoiutöötaja regulaarne tervisearengu jälgimine.
 • Tervistedendavad spordipäevad.
 • Õuesõppetunnid.
 • Osalemine koolitustel.
 • Osalemine liiklusprojektis „ Peatu! Vaata! Veendu!“.
 • Tegevused liiklusväljakul.
 • Osalemine projektis „Liikuma kutsuv kool“.
 • Osalemine projektis „Liikumisaktiivsus“.
 • Ennetustegevused: kätepesu, näomaski õige kasutamine, diabeedi haigus laste seas.
 • Koostöö Rohelise kooli projektiga.
 • Koostöö kooli söökla ja puhvetiga.
 • Õigete vahetusjalatsite kandmise jälgimine.
 • Töötajate ühised organiseeritud tegevused.
 • Tervisetähtpäevade tutvustamine ja tähistamine.