Erasmus+ töötajate õpirändeprojekt „Keskkonnateadlikkus algab koolist – TKG kui aktiivne ja roheline kool" 2021/2022

Image
Erasmus+

Tallinna Kuristiku Gümnaasium osaleb Erasmus+ haridustöötajate õpirändeprojektis „Keskkonnateadlikkus algab koolist – TKG kui aktiivne ja roheline kool“ 2021/2022. Eelmised õpirändeprojektid viidi ellu aastatel 2015/2016, 2016/2017 ja 2017/2018.

Kavandatud õpiränded on seotud kaasaegse õpikeskkonna ja keskkonnateadlikkuse suurendamisega, õpilaste ja õpetajate kehalise aktiivsuse ja terviseteadliku käitumise tõstmisega, vaimse ja füüsilise keskkonna parendamisega, oskusega käsitleda sotsiaalseid probleeme. Rohelise koolina soovime toimivad keskkonnapõhimõtted veelgi laiapõhjalisemaks muuta.

Kuristiku Gümnaasiumi arengukava näeb ette õppetöö integreerimist ühiskonna ootustega, koostööoskuste ja keskkonnateadlikkuse tõstmist, rahvusvahelistumist. Projekti ülesanne on integreerida rahvusvaheline kogemus kooliellu, kohandades seda meie kooli arengukava ja reaalsete vajadustega. 

Õpirände eesmärgid:

  • suurendada õuesõppe ja keskkonnateadlikkuse osakaalu õppetöös;
  • suurendada taaskasutuse võimalusi õppetöös (õppematerjalide loomisel);
  • teha uuendusi ning parandada õpetamise kvaliteeti;
  • toetada õpirändel osalejaid pädevuste omandamisel, et soodustada nende arengut ja konkurentsivõimet Euroopas;
  • suurendada kooli suutlikkust, atraktiivsust ja rahvusvahelist mõõdet;
  • muuta õpikeskkond õppijasõbralikumaks ja kaasaegsemaks.

Õpirännetele siirdub 10 spetsialisti erinevatest ainevaldkondadest (juhtkond, sotsiaalained, teemapõhine õpe, keeled, IT, klassiõpetajad, loodusteadused).

Toimuvad koolitused: „Game-Based Learning and Gamification“, „Outdoor and Environmental Education: Irish Wild Atlantic Way“, „Outdoor Learning and Outdoor Education Courses for Teachers“, „Sustainability Education - How Can We Save the Planet Earth Together“, „Educational Management and School Leadership“, “Outdoor and Relaxing Education in Reykjavik – Iceland“, „Outdoor Education and How to Educate Students` Life Skills“, „Coaching and Taking a Coaching Approach in Education“, „Smart Teachers Play More, Iceland with Outdoor Activities“, „Stress and Conflict Management: the Way to Resilience and Satisfaction“ .

Õpiränne avardab õpetajate maailmapilti ning naasnuna jagatakse oma kogemusi kolleegidega koolitusseminaridel, ainesektsioonide koosolekutel, metoodikanõukogus, avaldatakse publikatsioone, koostatakse õppematerjale, reklaamitakse ja jagatakse neid õpirändeblogis, kooli FB-lehel, kooli ajalehes. Õpirändelt saadud metoodikaid ja praktikaid demonstreeritakse lahtistes tundides kolleegidele ja lastevanematele. Valmivad ainekavad õuesõppetundideks, täiustub kooli arengukava, teemapõhise õppe töökava. Valmivad taaskasutatavatest materjalidest õppevahendid.

Kuristiku õpirändeblogi „Õpetaja õpib“ pakub kiiret võimalust saada osa õpirändajate vahetutest muljetest ja kogemustest kuristikustudy.weebly.com.