Erasmus+ projekt "Aktiivne Euroopa kodanik"

Image
European Active Citizenship

Projekti partnerid:

  • Polo Liceale Statale "R. Mattioli", Vaso, Itaalia
  • Liceul de Arte "Aurel Popp", Satu Mare, Rumeenia
  • Klaus- Groth Schule, Neumünster, Saksamaa
  • Tallinna Kuristiku Gümnaasium, Tallinn, Eesti

Projekt „Aktiivne Euroopa kodanik“ tegeles õpilaste teadlikkuse tõstmisega sellistes valdkondades nagu osalemine poliitilises elus ja teiste inimese kaasamine poliitikasse; kodanikuks olemise õiguste ja kohustuste võrgustik; panustamine enda kogukonda läbi õpilaste teadlikkuse tõstmise.

Teemade ring puudutas haridust, keskkonda, vaenulikke suhteid, võitlust koolikiusamise ja küberkiusamise vastu, aga ka etniliste vähemuste integreerumist ning tõrjutuse ja soolise võrdõiguslikkuse vastast võitlust.

Projekti eesmärk oli laiendada teadmisi kodanikuõpetusest  ja tõsta kodaniku aktiivsust. Projekt nägi ette heade tavade ja teadmiste vahetamist kodanikuaktiivsuse valdkonnas  nelja partneri vahel, kelleks olid  Itaalia, Eesti, Rumeenia ja Saksamaa.

Tööd teostati läbi lühiajaliste õpilasvahetuste. Iga kool valis igaks vahetuseks 6 õpilast, keda saatsid reisil 2 õpetajat; kokku kaasati projekti tegevustesse vähemalt 18 õpilast ja 6 õpetajat igast koolist.

Iga partnerkool korraldas ka ühe õpilasvahetus ürituse läbiviimise oma riigis.

Õpilasvahetuste eesmärkideks oli tõsta õpilaste teadlikkust reaalsetest ühiskonna probleemidest, arendada tolerantsust, rõhutada õigeid väärtusi ja muuta õpilased aktiivseteks oma riigi ning ka Euroopa kodanikeks. 

Töö käigus koostati õppematerjalide komplekt inglise keeles ja see  tõlgiti kõikide partnerriikide keeltesse, et seda saaks kasutada kõik kes soovivad õppida/õpetada aktiivseks kodanikuks saamist.

Õpilasvahetustega kaasnesid kohalikud tegevused, kus koolid näitasid oma projektitöö väljundeid kogukonnale ja andsid tagasisidet  juba tehtud ja tehtavate tegevuste kohta.

Projekti eesmärk oli arendada õppijate põhioskusi, mis on väga olulised nende globaalse hariduse jaoks, et õpilased oleks orienteeritud keskkonnasäästlikule maailmavaate arendamisele, teadlikkusele ja avatusele.

Rakendati uuenduslikke õppemeetodeid, mis aitasid parandada koolihariduse kvaliteeti ning rahvusvahelisi suhteid 5 partnerkooli riikidevahelise koostöö kaudu.

Vaata projekti käigus valminud Toolkit for Active Citizenship

Projekti õpiränded: