Erasmus+ projekt "Aktiivne Euroopa kodanik"

Image
Erasmus+

Project „Aktiivne Euroopa kodanik“ tegeleb õpilaste teadlikkuse tõstmisega sellistes valdkondades nagu,  osalemine poliitilises elus ja teiste inimese  kaasamine poliitikasse; kodanikuks olemise õiguste ja kohustuste võrgustik; panustamine enda kogukonda läbi õpilaste teadlikkuse tõstmise.

Teemade ring puudutab haridust, keskkonda, vaenulikke suhteid, võitlust koolikiusamise ja küberkiusamise vastu, aga ka etniliste vähemuste integreerumist ning tõrjutuse ja soolise võrdõiguslikkuse vastast võitlust.

Projekti eesmärk on parandada ja laiendada teadmisi kodanikuõpetusest  ja tõsta kodaniku aktiivsust. Projekt näeb ette heade tavade ja teadmiste vahetamist kodanikuaktiivsuse valdkonnas  nelja partneri vahel, kelleks on  Itaalia, Eesti, Rumeenia ja Saksamaa.

Töö teostatakse läbi lühiajaliste õpilasvahetuste.  Iga kool valib igaks vahetuseks 6 õpilast, keda saadab 2 õpetajat; kokku kaasatakse projekti tegevustesse 18 õpilast ja 6 õpetajat igast koolist.

Iga partnerkool korraldab ka ühe õpilasvahetus ürituse läbiviimise oma riigis.

Õpilasvahetuste eesmärkideks  on tõsta õpilaste teadlikkust reaalsetest ühiskonna probleemidest, arendada tolerantsust, rõhutada õigeid väärtusi ja muuta õpilased aktiivseteks oma riigi ning ka Euroopa kodanikeks. 

Töö käigus koostatakse abimaterjalide komplekt inglise keeles ja tõlgitakse kõikide partnerriikide keeltesse, et seda saaks kasutada kõik kes soovivad õppida/õpetada aktiivseks kodanikuks saamist.

Õpilasvahetustega kaasnevad kohalikud tegevused, kus koolid näitavad oma projektitöö väljundeid kogukonnale ja annavad tagasisidet  juba tehtud ja tehtavate tegevuste kohta.

Luuakse projekti Facebooki leht, kus kajastatakse projektitegevusi ja laetakse üles kõik audiovisuaalsed materjalid.

Projekti eesmärk on arendada õppijate põhioskusi, mis on väga olulised nende globaalse hariduse jaoks, st on orienteeritud keskkonnasäästlikule maailmavaate arendamisele, teadlikkusele ja avatusele.

Rakendatakse uuenduslikke õppemeetodeid, mis aitavad parandada koolihariduse kvaliteeti ning  rahvusvahelisi suhteid 5 partnerkooli riikidevahelise koostöö kaudu.