Õppetöö korraldus distantsõppe ajal

Väljavõte kooli kodukorrast Lisa 9. Õppetöö korralduse põhimõtted distantsõppe ajal.
Täismahus kooli kodukorra leiab siit.

 

Õppetöö korralduse põhimõtted distantsõppe ajal

 1. Osalise distantsõppe korral on TKG 5.-12. klassi õpilased 1-5 järjestikusel päeval distantsõppel.
 2. Distantsõppe õppegraafik edastatakse minimaalselt kaks nädalat varem.
 3. Täieliku distantsõppe korral on kõik klassid distantsõppel.
 4. Distantsõppepäevadel toimub õppetöö tunniplaani järgi, aineõpetaja valib metoodika, kuidas tundi läbi viiakse (videotund Teams või Zoom keskkonnas; iseseisev töö Opiq, Taskutark, sisuloome.e-koolikott.ee, Foxcademy, eksamite infosüsteem (EIS), Oxford Learn, Showbie, Quizlet, Moodle, Wizer.me vm keskkonnas, või kontaktõppes õpitu iseseisev kinnistamine traditsiooniliste õppevahendite abil).
 5. Distantsõppe tunni ajal, kui ei toimu videotundi, on õpetaja õpilastele kättesaadav Teamsi keskkonnas täiendavaks selgituseks.
 6. Distantsõppes osalemiseks vajab õpilane töötava kaamera ja mikrofoniga arvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit ning internetiühendust.
 7. Kõik distantsõppe ülesanded ja juhised antakse eKoolis koduse töö all eelneval päeval.
 8. Distantsõppetunni sisu märgitakse ka tunni toimumise päeva tunnikirjeldusse.
 9. Kui õpilane on distantsõppe perioodil haige ega saa planeeritud õppetöös osaleda, saadab lapsevanem klassijuhatajale haigestumise esimesel päeval sellekohase teate, klassijuhataja märgib õpilase põhjusega puudujaks.
 10. Distantsõppepäeval ei anta õpilasele lisaks täiendavaid koduseid ülesandeid.
 11. Kui õpilastele antud tööülesanne sisaldab enese filmimist (kehalised harjutused, ainealased projektid), ei jaga õpetaja salvestisi teistega ja kustutab need pärast üle vaatamist ja trimestrihinde väljapanemist.
 12. Kui õpetaja soovib Distantsõppe perioodil tehtud loomingulisi töid kaasõpilastele eeskuju andmiseks näidata või jagada, küsib ta selleks töö teinud õpilaselt luba.
 13. Suhtlemine õpilase ja õpetaja vahel toimub kooli ametlike suhtluskanalite (eKool, kooli domeeniga e-posti aadress, Microsoft Teams) kaudu. Võõrkeele õppes ka Showbie keskkonnas.
 14. Microsoft 365 tarkvara on võimalik oma arvutisse laadida ja kasutada veebipõhiselt või nutiseadme rakenduste kaudu.
 15. Kui kooli poolt kasutatavasse õpikeskkonda on vaja luua õpilase konto, kasutatakse selle registreerimiseks kooli domeeniga (kuristiku.ee) e-posti aadressi.
 16. Hindamine toimub osalise ja täieliku distantsõppe perioodil tavapärases korras.
 17. Hindamisel lähtutakse TKG hindamisjuhendist, mis on kinnitatud TKG õppekavas: https://www.kuristiku.ee/dokumendid/dokumendid
 18. Distantsõppe perioodil tehtud tööde hindamisel kasutatakse tavapärasest rohkem kujundavat sõnalist tagasisidet.
 19. Gümnaasiumis rakendub enam kui 15 ainetunnist puudumisel ühe kursuse jooksul arvestustöö nõue.

 

Videotundide läbiviimise kord

 1. Info videotunni toimumise kohta antakse eKoolis koduse töö all eelneva päeva õhtul hiljemalt kell 17.00. Kui videotunnid toimuvad Microsoft Teamsi keskkonnas, pole vaja eKooli lisada eraldi linki. Zoom keskkonda kasutades, tuleb õpilastele link edastada eraldi.
 2. Kui toimub videotund, märgitakse ka see tunnikirjeldusse.
 3. Õpilase jaoks uut ja/või keerulist teemat/ülesannet selgitab õpetaja alati videotunni vahendusel.
 4. Videotunni kestvus ei pea olema terve 45 minutit, aga õpilase töömaht arvestatakse akadeemilise tunni mahus.
 5. Videotunnis osalemine on õpilasele kohustuslik, videotundi sisenetakse nõutud ajal, ei hilineta.
 6. Tunniplaani järgi toimuvas videotunnis fikseeritakse puudujad, hilinejad ja märgitakse eKooli.
 7. Õpilase regulaarse puudumise korral videotundidest võtab klassijuhataja, vajadusel ka sotsiaalpedagoog või juhtkond ühendust lapsevanemaga.
 8. Täieliku distantsõppe perioodil toimuvad videotunnid vähemalt 50% tundidest, osalise distantsõppe korral määrab videotundide sageduse aineõpetaja.
 9. Enne videotundi veendub õpilane oma arvuti, mikrofoni ja kaamera toimimises.
 10. Videotunnis osaleb õpilane sisse lülitatud kaameraga, et õpetaja saaks veenduda õpilase tunnis osalemises ja kaasa töötamises.
 11. Kui õpilane oma videopilti ei jaga, on õpetajal õigus märkida õpilane tunnist puudujaks ja turvalisuse kaalutlustel erandkorras eemaldada tunnist.
 12. Kui õpilast parajasti ei küsita, on tema mikrofon videotunnis välja lülitatud, õpetaja nõudmisel lülitab ta mikrofoni sisse ja vastab küsimustele. Kui õpilane soovib midagi küsida/täpsustada, siis annab ta sellest käetõstmisega elektroonselt või vestluses märku.
 13. Videotundi siseneb õpilane oma ees- ja perekonna nimega.
 14. Videotunnis on õpilane korrektselt riides ja viibib õppimiseks sobivas keskkonnas ning ei tegele videotunni ajal kõrvaliste tegevustega.
 15. Videotunni vestlusaknasse kirjutab õpilane ainult asjakohast infot ja küsimusi.
 16. Videotunni lingi jagamine kõrvalistele isikutele on keelatud, samuti on keelatud videotunni lindistamine või salvestamine.
 17. Eelneva kokkuleppeta ei ole lubatud kõrvaliste isikute (sh lapsevanemate) videotunnis osalemine ega videotunni jälgimine.
 18. Videotund lõpeb ja õpilane lahkub tunnist, kui õpetaja on selleks loa andnud.
 19. Koolipoolne tugi ja abi osalise või täieliku distantsõppe ajal
 20. IT-alaste küsimuste ja tehniliste probleemide korral saavad õpilased ja õpetajad abi saamiseks pöörduda e-posti aadressil: it@kuristiku.ee
 21. Distantsõppe perioodil laenutatakse õpilastele soovi korral koolist tehnilisi vahendeid (sülearvutid, tahvelarvutid) vastavalt korrale ja võimalustele.
 22. Väikeklassidel säilib osalise distantsõppe perioodil täielik kontaktõpe, täieliku distantsõppe korral toetatakse väikeklasside õpilasi igal koolipäeval vajadusel individuaalselt.
 23. Koolil on õigus õpilaste õppetöö parema toetamise eesmärgil teha eriotsuseid seoses tasemerühmade või õpiabi grupis õppivate õpilastega.
 24. Õpilane või lapsevanem võib nõustamiseks või abi saamiseks pöörduda kooli sotsiaalpedagoogi või psühholoogi poole, suhtlemine võib toimuda e-posti, telefoni või ka videokohtumise teel.
 25. Tugispetsialistide kontaktid on: sotsiaalpedagoog: kai.magi@kuristiku.ee, HEV-koordinaator: tiia.tarm@kuristiku.ee, psühholoog: aleksei.stepanov@kuristiku.ee