Pikapäevarühm

Meie kooli pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel, koduste õppeülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvitegevusele.

Koolis töötab tasuline rühm kell 13.00 kuni 16.00. Pikapäevarühma ühe tunni (60 min) õppetasu on 1,15 eurot. Tasu arvestus toimub vanema avalduses näidatud tundide alusel. Tasumine toimub arve alusel. Arve esitab Haridusamet vastavalt lepingus märgitud osalemistundidele. Lapse pikapäevarühma määramise aluseks on vanema avaldus ja leping.

Paberkandjal AVALDUSE annab lapsevanem klassijuhatajale või avalduse võib saata ka digitaalselt allkirjastatuna kooli e-postile pikkpaev@kuristiku.ee.

Võimalus on tasuda ka pikapäeva lõunasöögi eest. Toitlustusküsimustega tegeleb TOITLUSTAJA. Ühe toidukorra maksumus on 1.34 eurot. Maksta saab 1 kuu korraga või sularaha eest samal päeval. Üks kuu korraga makstes on kaks võimalust: lapsevanem kannab ettemaksu toitlustaja arvele kodulehel näidatud kuupäevaks ja laps ongi nimekirjas. Või sõlmib lapsevanem toitlustajaga lepingu ja toitlustaja edastab ettemaksuarve 7-päevase maksetähtajaga. Lepingu leiab Toitlustaja leheküljelt.

Päevaplaan

13.00 Kogunemine pikapäevarühma ruumi B303
Ilusa ilma korral tegevused õues. Kehva ilma korral tegevused koolimajas: mängud, meisterdamine, joonistamine, lugemine, multifilmide vaatamine.
13.45 Lõunasöök kooli sööklas.
14.10 Õppetegevus (kirjalikud ja suulised kodused tööd), lugemise harjutamine. Huviringidesse suunamine. Koduste ülesannete lõpetamine.
Ilusa ilmaga õues, individuaalne tegevus pikapäevarühmas (mängimine, õppimine).
16.00 Kojuminek

Pikapäevarühma meelespea

• Osalemiseks on vaja esitada vanema kirjalik avaldus, mille alusel sõlmitakse vanemaga leping.
• Õpilase lahkumine kooli territooriumilt pikapäevas viibimise ajal on rangelt keelatud.
• Kui vanem on maksnud pikapäevarühma lõunasöögi eest, aga laps puudub koolist pikemalt kui 3 päeva, tuleb toidust loobumiseks teatada toitlustajale. Vanem teatab puudumise alguse ja lõpu e-posti aadressil  puudumine@taldrik.ee. Laps võetakse toidult maha teatamisest järgmisel päeval. Teate puudumisel toiduraha tasaarvestamist ei toimu.
• Vanem tuleb lapsele järele pikapäevarühma, juhul kui ei ole muud eelnevat omavahelist kirjalikku kokkulepet kooli ja lapsevanema vahel.
• Pikapäevarühmas kehtib päevakava.
• Kui laps läheb tualetti, puhvetisse või hakkab koju minema, teatab ta sellest kindlasti õpetajale.
• Õpilase pikapäevarühmast lahkumiseks tuleb esitada vanemal avaldus.
• Õpilase puudumise korral pikapäevarühmast haiguse tõttu esitab lapsevanem avalduse aadressil pikkpaev@kuristiku.ee ja võimalusel ka arstitõendi, mille alusel tehakse pikapäevatasu tasaarvestus. 
• Muudatustest õpilase päevakavas (õpilane läheb erandkorras koju varem jm) teatab lapsevanem pikapäevaõpetajale kirjalikult.

Pikapäevarühma õpetajad on Ivi Talimäe ja Anna Klepinina.