Vastuvõtt kooli

Kord kehtestatakse lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 02. detsembri 2010 määruse nr 60 § 2 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“  ja Tallinna linnavalitsuse 21.detsembri 2011 määrusele „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

 

1. Üldsätted

1.1 Vastuvõtu korraga sätestatakse Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi (edaspidi Kool) õpilaste

  • 1. klassi vastuvõtu kord;
  • 2.–9. klassi ja 11.–12. klassi vastuvõtu kord;
  • 10. klassi vastuvõtu kord.

1.2 Vastuvõtu 1.–3. kooliastmes tagame õpilasele, kelle elukoht vastavalt Eesti rahvastikuregistri andmetele asub Tallinnas, vabade kohtade olemasolul. Vabade kohtade olemasolul võtame vastu soovijaid ka väljastpoolt Tallinna.

1.3 Gümnaasiumiastmesse vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandanud õpilane.

1.4 Kool avalikustab vastuvõtu korra „Avaliku teabe seaduse” alusel oma kodulehel.

1.5 Vastuvõtmisel kohaldatavat vastuvõtu korda ei muudeta 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni.

1.6 Kool lähtub õpilaskohtade arvu määramisel „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" §26 ja §27 ja sotsiaalministri 29.08.2003 määruse nr 109 „Tervisekaitsenõuded koolidele“ §4.

1.7 Kooli direktor kinnitab kooli õpilaste nimekirja käskkirjaga õppeaasta alguses.

Õppetööga seotud sündmused